V Damasku žil zbožný kresťan Ananiáš. O ňom stará tradícia hovorí, že bol jedným zo sedemdesiatich učeníkov Isusa…
  Mnohí kresťania v obavách z prenasledovania odišli z Jeruzalema. Niektorí z nich sa uchýlili do Damasku, kde privádzali ku…
    Pavol bol jedným zo Židov, ktorí sa narodili a vyrástli mimo Palestíny. Narodil sa v meste Tarzos v…
Čítanie z Evanjelia na nedeľu o slepom Jn 9, 1 – 38 (zač. 34)   Ako šiel, zbadal človeka, ktorý bol…
  V prvotnej Cirkvi bolo niekoľko prenasledovaní kres­ťanov: Prenasledovanie počas panovania Nera. Prvé prenasle­dovanie kresťanov rozpútal krutý a duševne chorý cisár Nero,…
Čítanie z Evanjelia na nedeľu o Samaritánke Jn 4, 5 – 42 (zač. 12)   Ježiš prišiel do samarijského mesta nazývaného…
  Práca apoštolov priniesla ovocie a počet kresťanov sa postupne zväčšoval. Židia i pohania prijímali kresťanstvo a dávali sa krstiť.…
  Čítanie z Evanjelia na nedeľu o bezvládnom Jn 5, 1 – 15 (zač. 14)   Potom bol židovský sviatok a…
    Po zostúpení Svätého Ducha v deň Päťdesiatnice sa dvanásti apoštoli stali silnými kazateľmi Božieho slova a začali svoju…
    „Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu a klaňať sa budú pred Tebou, Pane, a Tvoje meno budú uctievať,…