Monografia Nikolaj Velimirovič, Nový Zlatoústy predstavuje strhujúci život a dielo jedného z najväčších mysliteľov 20. storočia, ktorý bol veľkou osobnosťou srbského…
  Čítanie z Evanjelia na 16. nedeľu Mt 25, 14 – 30 (zač. 105) Bude to tak, ako keď človek odchádzal…
Ôsmi najvyšší predstavitelia Pravoslávnej cirkvi na čele s konštantínopolským (ekumenickým) patriarchom Bartolomejom a srbským patriarchom Irinejom za prítomnosti mnohých biskupov, kňazov a diakonov…
Čítanie z Evanjelia na 10. nedeľu Mt 17, 14-23 (zač. 72)  Keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu istý človek, padol…
  Úvod  V období globalizácie sa čoraz častejšie stretávame so snahami malých národov upriamiť pozornosť na korene svojej kultúrnej identity. Je…
  Počas prvých rokov existencie Cirkvi sa apoštoli okrem učenia Evanjelia starali aj o materiálne potreby kresťanov. Slúžili svojim bratom pri…
      Pojmom katechéza sa v cirkevnom jazyku vyjadruje spôsob učenia (τύπος διδαχής)[1], ktorý privádza záujemcu o kresťanstvo k základným dogmatickým pravdám Cirkvi…
   Katechetika sa zaoberá teoretickou i praktickou stránkou katechetického poslania Cirkvi. Aby čo najlepšie a najúčinnejšie pomohla pri katechetickej práci, využíva…