/ Správy a informácie / Konferencia o byzantskej filozofii a kultúre

Konferencia o byzantskej filozofii a kultúre

Konferencia o byzantskej filozofii a kultúre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Aristotelova univerzita v Tessalonikách, Teologická fakulta,
Oddelenie teológie, Oddelenie pastorálnej a sociálnej teológie
Slovenské filozofické združenie pri SAV

 

 Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Vplyv byzantskej filozofickej a kultúrnej iniciatívy
na formovanie obrazu modernej Európy

v dňoch 18. – 19. októbra 2016 pod záštitou
veľvyslanca Helénskej (Gréckej) republiky

 

Konferencia sa uskutoční pri príležitosti 2400. výročia narodenia Aristotela

 

 Na konferencii sa budú prezentovať tieto témy:

Štúdium byzantskej filozofie v Európe v 20. storočí

Vplyv byzantskej filozofie a kultúry na slovanský svet

Filokalická renesancia v 18. storočí

Problém poznania a konfrontácia medzi filozofiou a teológiou

Aristoteles a byzantská filozofia

Aristoteles a stredoveká filozofia

Aristoteles v slovanskom svete 18. a 19. storočia

 

Konferencia o byzantskej filozofii a kultúre

Download (PDF, Unknown)