Čítanie z Evanjelia na 10. nedeľu Mt 17, 14-23 (zač. 72)  Keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu istý človek, padol…
  Úvod  V období globalizácie sa čoraz častejšie stretávame so snahami malých národov upriamiť pozornosť na korene svojej kultúrnej identity. Je…
  Počas prvých rokov existencie Cirkvi sa apoštoli okrem učenia Evanjelia starali aj o materiálne potreby kresťanov. Slúžili svojim bratom pri…
      Pojmom katechéza sa v cirkevnom jazyku vyjadruje spôsob učenia (τύπος διδαχής)[1], ktorý privádza záujemcu o kresťanstvo k základným dogmatickým pravdám Cirkvi…
   Katechetika sa zaoberá teoretickou i praktickou stránkou katechetického poslania Cirkvi. Aby čo najlepšie a najúčinnejšie pomohla pri katechetickej práci, využíva…
      Kňaz je zodpovedný vodca katechézy na cirkevnej obci a v modlitbe pri chirotónii kňaza vidíme, aký význam…
       Zmyslom katechetickej práce je začlenenie katechumena do Božieho kráľovstva cez premenu v Christu a vo Svätom Duchu, ako…
       Súčasné spoločenské zmeny vyžadujú od každého, kto sa venuje katechetickej práci, aby reagoval na aktuálne otázky súvisiace…