/ Čítanie z Evanjelia / Nedeľa o Poslednom súde (mäsopustná)

Nedeľa o Poslednom súde (mäsopustná)

Nedeľa o Poslednom súde (mäsopustná)

Čítanie z Evanjelia na mäsopustnú nedeľu

Mt 25, 31 – 46 (zač. 106)

 

Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví napravo a capov naľavo. Potom kráľ povie tým po pravici: „Poďte, požehnaní môjho Otca, staňte sa dedičmi kráľovstva, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, bol som cudzinec a prichýlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?“ Kráľ im odpovie: „Ozaj, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Potom povie aj tým po ľavici: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smädný a nedali ste mi piť, bol som cudzinec a neprichýlili ste ma, bol som nahý, a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma.“ Vtedy mu aj oni odpovedia: „Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?“ Vtedy im odpovie: „Ozaj, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili.“ A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.“

                       

Nedeľa o Poslednom súde (mäsopustná)