/ Katechézy - Kázne / Čo je Cirkev

Čo je Cirkev

Čo je Cirkev

 

 

Je veľmi ťažké definovať Cirkev. V dielach svätých Otcov neexistuje definícia slova „Cirkev“. Svätootcovské texty zdôrazňujú, že Cirkev je Christovo telo a spoločenstvo zbožštenia.[1]

Cieľom Cirkvi je spása, posvätenie a zbožštenie veria­ceho. Ak ju zbavíme jej cieľa, teda aby posväcovala svojich členov, potom z nej urobíme obyčajnú ideológiu a ľudskú náboženskú organizáciu. Avšak organizácie a ideológie majú filozofie, majú organizačné systémy, ale Cirkev má život, ktorý je prekročením smrti, pretože je večný!

Cirkev ako Christovo telo má hlavu, ktorou je Isus Christos, a ona je Jeho osláveným telom. „Christos je hlavou Cirkvi a On je Spasiteľom tela.“[2] Keď hovoríme slovo Christos alebo Pán, veríme a vyzná­vame, že Christos je Bohočlovek, to znamená, že Cirkev je požehnané telo Bohočloveka Isusa Christa, čo vyjadruje novú skutočnosť, teda úzky vzťah a spoločenstvo človeka s Bohom. To znamená, že nemáme a nerobíme definície, pre­tože Cirkev je realita, ktorú prežívame, a nie objekt, ktorý skú­mame. Cirkev sa neskúma, ale prežíva!

Všetci pravoslávni kresťania, kdekoľvek bývajú a kdekoľ­vek sa nachádzajú, na celej zemi, na celom svete, sme Cirkev, teda jedno telo s hlavou Christom. Každý z nás je údom tela Cirkvi, ale aj údom iného kresťana. Ja som vaším údom a vy ste mojimi údmi. Sme údmi aj iných kresťanov a údmi všetkých kresťanov, „vy ste Christovo telo a jednotlivo (ste Jeho) údmi“[3] a „mnohí sme jedno telo v Christu, jednotlivo však sme si navzájom údmi“[4]. Toto tajomstvo je veľké a para­doxné, je však pravdivé. Túto pravdu ontologicky prežíva kresťan, nakoľko sa zväčšuje jeho duchovnosť, jeho vnútorná čistota a Božie osvietenie.

 

Prevzaté z knihy: ANAGNOSTÓPOULOS, S.: Verím… „v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev“. Prešov 2012, s. 3 – 4.

Čo je Cirkev


[1] Pozri ΕΥΔΟΚΙΜΟΦ, P.: Η Ορθοδοξία. Vydanie Βασ. Ρηγόπου­λου, Θεσσαλονίκη 1972, s. 165.

[2] Ef 5, 23.

[3] 1Kor 12, 27.

[4] Rim 12, 5.