/ Katechézy - Kázne / Apoštol Pavol

Apoštol Pavol

 

Apoštol Pavol

 

Pavol bol jedným zo Židov, ktorí sa narodili a vyrástli mimo Palestíny. Narodil sa v meste Tarzos v Malej Ázii. Toto mesto bolo významným obchodným centrom a zároveň centrom umenia a vzdelanosti. Pochádzal z rodu Benjamín a patril k skupine farizejov. Po svojom otcovi zdedil aj výsadu rímskeho občana, preto mal dve mená: hebrejské Saul a grécko-rímske Pavol.

Saul ovládal grécky jazyk a ako pravý farizej veľmi dobre poznal Starú zmluvu. Svoje vzdelanie ukončil v Jeruzaleme pri známom učiteľovi zákona Gamalielovi. Aj on sa stal rabínom, teda učiteľom Mojžišovho zákona. Podľa zvyku vtedajšej doby Saul sa v Tarze naučil aj remeslu. Stal sa výrobcom stanov z vlnených látok a koží. Svojou prácou si zabezpečoval živobytie.

Ubehlo asi desať rokov odvtedy, čo Saul dokončil svoje štúdia a rozlúčil sa so svojím učiteľom Gamalielom. Nevieme presne, kde sa počas tohto obdobia nachádzal. Určite sa však dozvedel o smrti Isusa Christa na Golgote. V Jeruzaleme bol prítomný pri kameňovaní diakona Štefana. Saul vynikal horlivosťou za vieru svojich otcov a stal sa fanatickým prenasledovateľom kresťanov. Nenávidel kresťanov a navyše mal plnú podporu veľkňaza, od ktorého dostal povolenie prenasledovať kresťanov aj za hranicami Jeruzalema. S kresťanmi nemal zľutovanie. Nechával ich väzniť a mučiť. Ale Boh z tohto obávaného prenasledovateľa kresťanov urobil veľkého apoštola a žiarivého kazateľa Evanjelia.

 

Ján Zozuľak

Apoštol Pavol