/ Katechézy - Kázne / Obrátenie apoštola Pavla

Obrátenie apoštola Pavla

Obrátenie apoštola Pavla

 

Mnohí kresťania v obavách z prenasledovania odišli z Jeruzalema. Niektorí z nich sa uchýlili do Damasku, kde privádzali ku kresťanskej viere aj iných. Práve toto Saula rozčúlilo. Rozhodol sa ísť tam, pochytať kresťanov a priviesť ich do Jeruzalema, aby boli potrestaní. Boh však ochraňoval kresťanov a obdivuhodným spôsobom dal Cirkvi veľkého apoštola. Stalo sa to takto:

Saul na koni ako vodca dobre ozbrojenej skupiny vyrazil na cestu a po niekoľkých dňoch zbadal pred sebou úrodnú nížinu v okolí mesta Damask. Zrazu ho oslepilo silné svetlo, padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril:

– Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ?

On sa opýtal:

– Kto si, Pane?

– Ja som Isus, ktorého ty prenasleduješ.

Saul sa opýtal:

– Čo chceš, Pane, aby som činil?

Pán odpovedal:

– Vstaň, choď do mesta a tam ti povedia, čo máš robiť.

Tí, ktorí ho sprevádzali, ostali ohromení, lebo počuli hlas, ale nevideli nikoho. Saul vstal zo zeme, ale keď otvoril oči, zistil, že nič nevidí. Muži ho zobrali za ruku a odviedli do Damasku. Tri dni nejedol ani nepil. Ponorený do tmy, pretože ešte nevidel, sa modlil k Bohu a prosil Ho o odpustenie za svoje predošlé skutky. Boh mu za jeho úprimné pokánie všetko odpustil.

 

Ján Zozuľak

Obrátenie apoštola Pavla