/ Katechézy - Kázne / Čo je mníšstvo

Čo je mníšstvo

Čo je mníšstvo

 

Mníšstvo je zrieknutie sa pozemských dočasných vecí. Aby mohol človek plne realizovať toto zrieknutie, odchádza na pusté miesta kvôli spáse svojej duše, aby tam uskutočňoval svoje zjednotenie s Bohom, teda zbožštenie. Pravoslávne mníšstvo jasne ukazuje, že Pravoslávna cirkev je asketická a že askéza v Christu a podľa Christa uzdravuje človeka. Pri preskúmaní pravého mníšstva pochopíme, že Pravoslávna cirkev je nemocnicou, ktorá uzdravuje duchovné choroby, teda vášne človeka. Takéto chápanie vychádza z Christovho Evanjelia, ktoré prináša svetu nielen nové učenie, ale nový život namiesto starého, ktorý je ovládaný hriechom, vášňami, rozkladom a smrťou.

Kresťanské mníšstvo sa sformovalo po prenasledovaní Cirkvi počas prvých troch storočí. Prvé mníšske centrá, kde sa objavil a rozšíril mníšsky život, boli v Egypte, Sýrii a Malej Ázii, neskôr v Palestíne a Konštantínopoli. Zo všetkých tých, ktoré sa s plynutím času rozpadli, sa dodnes zachovali len niektoré monastiere s veľmi malým počtom mníchov, alebo dokonca len zrúcaniny veľkolepých komplexov, ktoré svedčia o ich existencii a o ich slávnej histórii. Jedine na Svätej Hore Atos sa dodnes zachovalo veľké mníšske centrum, ktoré tvorilo a stále tvorí akropolu pravoslávia a štít východného kresťanstva.

 

Prevzaté z knihy: Zozuľak J. Ortodoxia a ortopraxia. Prešov 2007.

 

Čo je mníšstvo