/ Katechézy - Kázne / Uzdravenie bezvládneho

Uzdravenie bezvládneho

 

Uzdravenie bezvládneho

 

Pri jazere Betesda „ležalo veľké množstvo chorých, slepých, chromých, ochrnutých, ktorí čakali, kým sa voda pohne, pretože z času na čas do rybníka zostupoval anjel a rozvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, bol uzdravený, akákoľvek choroba by ho trápila“ (Jn 5, 3 – 4). Všetci tam čakali na zostúpenie anjela, aby sa uzdravili zo svojej choroby. Voda v jazere Betesda nemala liečivé, ale divotvorné účinky, pretože sa v nej neuzdravili všetci, ktorí do nej vošli, ale len ten, kto prvý vošiel do anjelom zvírenej vody.

Toto jazero navštívil aj Spasiteľ Isus Christos a uzdravil človeka, ktorý bol chorý tridsaťosem rokov. Keď ho tam Isus videl ležať, opýtal sa ho:

– Chceš vyzdravieť?

Chorý mu odpovedal:

– Pane, nemám človeka, ktorý by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda, a kým tam dôjdem sám, iný zostúpi predo mnou.

Túto udalosť veľmi výstižne opisuje I. Vlachos: „Vtedy, keď človek nemal človeka, prijal Bohočloveka. Vtedy, keď nemohol vojsť do jazera po zostúpení anjela, stal sa hodným stretnúť Pána anjelov.“

Svätí Otcovia vidia súvis medzi jazerom Betesda a jazerom Cirkvi, ktorým je krstiteľnica. Ján Zlatoústy hovorí, že Pán týmto zázrakom naznačuje tajomstvo svätého krstu, ktorý sa v budúcnosti bude konať v Cirkvi: „Bolo potrebné dať krst, ktorý mal dokonalú moc a blahodať, krst, ktorý očistil všetky hriechy a z mŕtvych urobil živých.“

Krst je vstupnou tajinou a cez neho sa stávame členmi Cirkvi, preto jazero Betesda symbolizuje Christovu Cirkev. V Cirkvi ustavične pôsobí blahodať Trojjediného Boha a uzdravuje všetkých veriacich. Betesda znamená dom zmilovania a presne toto je Cirkev.

Cirkev nie je ľudská organizácia, ale bohoľudský organizmus, nie je združením ľudí, ale Telom Isusa Christa. Všetko v Cirkvi je tajomstvo, preto sa v nej neustále dejú zázraky. Aj jednoduchá modlitba Pane, zmiluj sa, ktorú veriaci človek vyslovuje s vierou, sa stáva príčinou prijatia Božej blahodate.

 

Ján Zozuľak

Uzdravenie bezvládneho