/ Katechézy - Kázne / Úloha duchovného otca

Úloha duchovného otca

Úloha duchovného otca

 

Aká je úloha duchovného otca? Vasilij Veľký na túto otázku odpovedá takto: „Starostlivosť o duše, ktoré boli vykúpené Christovou krvou.“

Duchovný otec je vodca v živote podľa Christa, lekár duše, ktorý s veľkým milosrdenstvom podľa Christovho učenia uzdravuje vášne a pomáha svojmu duchovnému dieťaťu získať zdravie v Christu: živú vieru a pevný duchovný život. Vasilij Veľký ďalej vysvetľuje: „Kto nežije telesne, ale je vedený Božím Duchom a stáva sa Božím synom a pripodobní sa obrazu Božieho Syna, nazýva sa duchovný.“

Týmito slovami sa musí riadiť najprv duchovný otec, aby sa stal príkladom každej cnosti pred očami svojich duchovných detí. To znamená, že keď sa duchovný otec postí, budú sa postiť aj jeho duchovné deti, keď sa duchovný otec modlí, budú sa modliť aj jeho duchovné deti, keď je duchovný otec pokorný, budú pokorné aj jeho duchovné deti. Z toho vyplýva, že keď duchovný otec žije podľa Evanjelia, jeho príkladom budú strhnuté aj jeho duchovné deti a aj oni sa ho budú snažiť napodobňovať a žiť ako on, teda podľa Evanjelia. Ak duchovný otec len hovorí o cnostiach a o živote podľa Evanjelia, ale vo svojom vlastnom živote sa tým neriadi, nikto ho nebude chcieť počúvať a nikto sa nebude chcieť stať jeho duchovným dieťaťom, pretože ľudia viac veria tomu, čo vidia v jeho skutkoch, ako tomu, čo počujú z jeho úst.

 

Prevzaté z knihy: Zozuľak J.: Ortodoxia a ortopraxia. Prešov 2007.

 

Úloha duchovného otca