/ Katechézy - Kázne / Telo Bohočloveka Isusa Christa

Telo Bohočloveka Isusa Christa

 Telo Bohočloveka Isusa Christa

 

Všetci pravoslávni kresťania spolu tvoríme jedno telo Bohočloveka Isusa Christa. Prijímame z tej istej svätej čaše, teda zúčastňujeme sa na tej istej zbožštenej ľudskej prirodzenosti Christa. Máme ten istý krst, to isté správne učenie a vieru, tie isté bohoslužby, tú istú poslušnosť kánonom a pravidlám siedmich Všeobecných svätých snemov.

Údmi tela Cirkvi sú duchovní a laici. Duchovní sú pokladníci blahodate, sú pastieri. Vykonávajú sväté tajiny, učia Boží ľud a vedú ho k spáse a zbožšteniu. Zároveň sa sami zúčastňujú na daroch svätých tajín a Božieho učenia a sami sú povinní presne, s úctou a prísnosťou zachovávať to, čo učia laikov. Sú služobníci, ktorí slúžia rozumovému Christovmu stádu bez zvláštnych výsad a pochvál, teda sú „sluhovia sluhov“. Prácou duchovného je vykonávať sväté tajiny a viesť veriacich k ich správnemu prežívaniu a prostredníctvom nich k zápasu o očistenie, osvietenie, posvätenie a zbožštenie.

Cirkev má svoju viditeľnú stránku, ktorá sa nazýva bojujúca a svoju neviditeľnú stránku, ktorá sa nazýva triumfujúca.

Do bojujúcej Cirkvi na zemi patria všetci kresťania, duchovní a laici, ktorí bojujú dobrý boj viery a zbožnosti, tí, ktorí sa evanjeliovo a pravoslávne usilujú o dosiahnutie očistenia, osvietenia a zbožštenia. To znamená, že do nej patria všetci pravoslávni kresťania, ktorí sa snažia dosiahnuť cieľ Cirkvi, ktorým je posvätenie a zbožštenie.

Do triumfujúcej Cirkvi patria všetky duše, ktoré čakajú na vzkriesenie mŕtvych, ktoré zomreli v pokání, zosnulí kresťania (spasení), ktorí bojovali dobrý boj a dostali veniec. Ďalej sem patria nebeské mocnosti, proroci, spravodliví a všetci, ktorí zvíťazili za vieru, to znamená všetci svätí na čele s Presvätou Bohorodičkou, ktorí sa radujú a jasajú v nebi spolu s naším Spasiteľom Isusom Christom a okúsili Božiu blaženosť Nebeského kráľovstva.

Zosnulí, anjeli, svätí a veriaci kresťania ako Boží ľud patríme do toho istého stáda, do jednej Cirkvi. Táto jednota je zrejmá na svätom diskose. V strede je Boží Baránok, samotný Christos. Po jeho pravici je čiastočka Bohorodičky. Po ľavici deväť častí anjelov a svätých. Vpredu biskup miestnej Cirkvi spolu so živými a zosnulými, ktorých duchovný spomína počas proskomídie.

Cirkev je označovaná aj ako Archa spásy podľa vzoru Noemovej archy. Ako v Noemovej dobe boli pred potopou zachránení len tí, ktorí sa nachádzali v Arche, rovnako tak sú zachraňovaní pred potopou hriechu, smrti a diabla len tí, ktorí sa nachádzajú v Arche Cirkvi a sú zabezpečení a zachránení blahodaťou nášho Spasiteľa Isusa Christa.

Tí, ktorí odmietajú Cirkev a jej sväté tajiny, hlavne spoveď a svätú Eucharistiu, teda nezúčastňujú sa na bohoslužbách, nepristupujú k svätému Prijímaniu, nespovedajú sa, nemôžu mať Cirkev za Matku a Boha za Otca, pretože mimo Cirkvi neexistuje spása.

 

Prevzaté z knihy: ANAGNOSTÓPOULOS, S.: Verím… „v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev“. Prešov 2012.

Telo Bohočloveka Isusa Christa