/ Svätí a starci - Životopisy / Svätý Atanáz Veľký

Svätý Atanáz Veľký

Svätý Atanáz Veľký

 

 

Svätý Atanáz Veľký sa narodil roku 295 v Alexandrii. Jeho rodičia boli zbožní a cnostní kresťania a aj svojho syna naučili správnemu kresťanskému životu. Boli však chudobní, preto mu nemohli poskytnúť lepšie vzdelanie.

Atanáz odmala pociťoval v srdci veľkú lásku k Isusovi Christovi a veľmi rád sa zúčastňoval na svätých bohoslužbách. Boh ho obdaril mnohými vlohami a keď mu zomreli rodičia, ujal sa ho alexandrijský patriarcha Alexander a pomohol mu získať vzdelanie, ktoré si ďalej prehlboval samostatným štúdiom. Keď mal dvadsaťpäť rokov, patriarcha Alexander ho vysvätil na diakona.

Mladý Atanáz preukázal svoju veľkú horlivosť a ochotu slúžiť Cirkvi, preto sa stal tajomníkom patriarchu Alexandra Alexandrijského, ktorého v roku 325 sprevádzal na I. všeobecný snem do Nikeje. Po jeho boku sa stal neochvejným obrancom pravoslávnej viery a významne sa pričinil o odsúdenie heretického učenia Ária. Jeho vystúpenie proti Áriovi vzbudilo pozornosť a obdiv biskupov snemu, ktorým pomohol pochopiť Božiu pravdu, preto mu umožnili, aby sa ako diakon podpísal na akte odsúdenia Ária. Takto verejne uznali jeho teologickú vyspelosť pri obrane správneho cirkevného učenia.

Roku 328 bol Atanáz vo veku tridsaťtri rokov zvolený za alexandrijského patriarchu. Svojich veriacich učil správnej kresťanskej viere, staral sa o chudobných, vdovy, siroty, chorých a o všetkých, ktorí potrebovali pomoc. Prívrženci nikejského Symbolu viery v osobe nového patriarchu videli svojho vodcu, ale heretickí stúpenci Ária, ktorých podporoval aj cisár, proti nemu začali tvrdý boj. Ohovárali ho a robili mu rôzne prekážky v jeho práci. Päťkrát ho poslali do vyhnanstva a zo štyridsiatich siedmich rokov biskupskej služby vo vyhnanstve prežil spolu sedemnásť rokov. Kresťania si ho veľmi vážili a snažili sa mu zo všetkých síl pomáhať v jeho neúnavnom zápase za čistotu správnej kresťanskej viery. Atanáz nikdy neustúpil, lebo vedel, že bojuje za Božiu pravdu. Jeho pevná viera v Boha mu pomohla prekonať všetky ťažkosti, s ktorými sa v živote stretol.

Atanáz istý čas prežil na púšti pri askétovi Antonovi Veľkom. Spolu s ním sa modlil, študoval Sväté Písmo a učil sa cnostnému životu. Napísal veľa kníh, v ktorých vysvetľuje Sväté Písmo a obhajuje pravdu o Božstve Božieho Syna Isusa Christa.

Atanáz Veľký zomrel roku 373. Cirkev mu dala pomenovanie Veľký a ako jeden z najvýznamnejších obrancov pravoslávnej viery bol nazvaný Otcom pravoslávia. Jeho pamiatku si pripomíname 18./31. januára.

 

Ján Zozuľak

Svätý Atanáz Veľký