/ Svätí a starci / Svätý Spiridon

Svätý Spiridon

Svätý Spiridon

Svätý Spiridon sa narodil okolo roku 270 na Cypre. Od rodičov dostal dobrú výchovu a stal sa horlivým kresťanom, čo sa ukázalo v celom jeho živote. Odmala pásol ovce svojho otca a povolaniu pastiera sa venoval až do svojej staroby.

Keď začalo prenasledovanie kresťanov počas panovania cisára Maximiána, chytili aj mladého Spiridona a odsúdili ho na nútené práce do bane v Kilikii. Tam si odvážny kresťan Spiridon veľa vytrpel, ale napriek tomu zostal pevný v kresťanskej viere. Po skončení prenasledovania sa vrátil na Cyprus ako zrelý muž a oženil sa s jednou skromnou a cnostnou dievčinou, ktorá však skoro zomrela.

Spiridon stále pamätal na Christove slová: „Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane!, vojde do Nebeského kráľovstva, ale ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.“ Pomáhal preto všetkým, ktorí potrebovali pomoc a nečakal za to žiadnu odmenu. Jeho spôsob života urobil na obyvateľov jeho rodnej dediny veľký dojem. Mali k nemu veľkú úctu a vybrali si ho za svojho kňaza. Z pastiera oviec sa stal pastier veriacich a ešte viac zažiaril jeho cnostný život. Práve preto si ho kňazi i veriaci neskôr vybrali za trimitundského biskupa na Cypre.

Spiridon bol veľmi jednoduchý a pokorný. Jeho cnostný život a veľká aktivita ako biskupa ho urobili známym v celej krajine. Príkladom svojho vlastného života viedol veriacich k správnemu kresťanskému spôsobu života. Uvedomoval si, že najlepším učením je konanie dobrých skutkov. Ešte počas svojho života Božou mocou vykonal mnoho zázrakov. Uzdravoval slepých, nevládnych, posadnutých démonmi a inak chorých. Podľa tradície Cyprus raz postihlo veľké sucho a obyvatelia upadali do zúfalstva, pretože videli, že ich snahy sú márne. Svätý Spiridon prosil Boha, aby prišli dažde a Boh vypočul jeho modlitby. Zem opäť zarodila a kresťania oslavovali Boha. Za svoje obdivuhodné skutky bol Spiridon nazvaný divotvorec.

Svätý Spiridon sa zúčastnil na I. všeobecnom sneme v Nikei v roku 325, kde vynikal svojou svätosťou. Počas snemu sa snažil vyvrátiť argumenty heretika Ária, ktorý tvrdil, že Boží Syn nie je Boh, ale Božie stvorenie. Podľa tradície dokázal trojičnosť Boha týmto zázrakom:

Vzal do ruky tehlu a keď ju stlačil, dole vytiekla voda, hore vyšľahol plameň a v ruke mu zostala hlina. Tak ukázal, že Boh je jeden a zároveň v troch osobách: Otec, Syn a Svätý Duch. Spolu s ostatnými biskupmi svedčil o pravde, že Boží Syn, Isus Christos, je pravý Boh.

Svätý Spiridon zomrel v polovici 4. storočia a Cirkev si pripomína jeho pamiatku 12./25. decembra.

Ostatky svätého Spiridona sa do 7. storočia nachádzali na Cypre, ale počas arabských útokov boli prenesené do Konštantínopola. Keď Konštantínopol v roku 1453 padol do rúk Turkov, jeho sväté ostatky boli v roku 1460 prenesené na grécky ostrov Kerkyra (Corfu), kde sú dodnes.

Pri ostatkoch svätého Spiridona sa Božou mocou aj teraz koná mnoho zázrakov. Zbožní kresťania navštevujú ostrov Kerkyra, aby si uctili jeho sväté ostatky a s vierou prosili o pomoc.

Ján Zozuľak 

Svätý Spiridon