/ Katechézy - Kázne / Zmŕtvychvstanie Isusa Christa

Zmŕtvychvstanie Isusa Christa

Zmŕtvychvstanie Isusa Christa

 

Dni Paschy (Veľkej noci), ale aj ostatných veľkých sviatkov, spôsobujú, že kresťan viac prežíva svoju vieru, pretože celá atmosféra Cirkvi je viac naplnená Božou blahodaťou (milosťou) vďaka udalostiam, ktoré oslavujeme. Potvrdzuje to aj obsah bohoslužieb, ktoré navádzajú dušu človeka do tajomnej atmosféry sviatku. Máme tiež svedectvá svätých Otcov, ktoré dokazujú, že Božia blahodať sa bohato vylieva počas dní veľkých sviatkov, predovšetkým Paschy, najväčšieho sviatku Pravoslávnej cirkvi. Obsah a duch každého sviatku má charakter večnosti a nie dočasnosti.

Christovo zmŕtvychvstanie sa netýka len Isusa Christa, ale uskutočnilo sa pre každého z nás a týka sa každého z nás. Christos zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme boli vzkriesení aj my, ktorí sme poškvrnení hriechom.

Christovo zmŕtvychvstanie je vzkriesením všetkých, ktorí milujú Christa a začleňujú sa do Jeho Tela, do Cirkvi. Začlenenie človeka do Christovho Tela, ktoré sa uskutočňuje účasťou na svätých tajinách Cirkvi, tvorí predpoklad jeho spoluúčasti v radosti Božieho kráľovstva.

Slovo pascha je gréckeho pôvodu a je prevzaté z hebrejského pesach, čo znamená vyvedenie. Starozákonné pesach znamenalo vyvedenie Izraela z egyptského otroctva. Táto udalosť sa oslavovala vždy zvečera po prvom jarnom splne a išlo o najväčší sviatok v izraelskom národe.

Naša Pascha znamená to isté: vyvedenie z adu (pekla), ktorý môžeme prirovnať k starozákonnému Egyptu. Dnes Cirkev oslavuje vyslobodenie prvého človeka a všetkých starozákonných väzňov, ktorí čakali na vyslobodenie, predpovedané ešte prvým ľuďom v Raji.

Tretí deň po piatku – deň paschálnej nedele bol veľmi rušný. Jeruzalem bol plný vzrušenia. Ženy sa ponáhľali k hrobu, aby pomazali Christove telo voňavými masťami. Veľkňazi dali vojakom peniaze, aby mlčali o Christovom zmŕtvychvstaní a aby všetkým hovorili, že Christovi učeníci v noci ukradli Jeho telo, keď zaspali na stráži. Ale Christove zmŕtvychvstanie sa nedá zatajiť, preto dodnes hovoríme víťazné slová:

Christos vstal z mŕtvych!

Christos voskrese!

Christos anesti!

Christ is risen!

Christos a inviat!

Christus ist erstanden!

 

Ján Zozuľak

Zmŕtvychvstanie Isusa Christa