/ Katechézy - Kázne / Výchova v Starom Zákone

Výchova v Starom Zákone

Výchova v Starom Zákone

 

V Starom Zákone sa výchova opierala o učenie, podľa ktorého bol človek stvorený Bohom, zhrešil pre svoju neposlušnosť a žil s nádejou, že dôjde k vykúpeniu. Človek zatemnil Boží obraz v sebe a stratil možnosť účasti na Božej veľkoleposti. Vyslobodenie človeka záviselo od jeho spoločenstva s Bohom, ktorý počas starozákonných dejín viedol svoj vyvolený národ. Pravé poznanie Boha bolo možné len pre tých, ktorí žili v spoločenstve s Bohom, ako o tom svedčí prorok Ezechiel.

Izraelský národ, vedený zákonom, žil a rozvíjal sa počas svojej historickej cesty. Sám Jahve bol jeho vychovávateľom a vyžadoval od neho poslušnosť zákonu a vieru v jediného Boha. Každý Izraelita mal pochopiť a uvedomiť si Božiu starostlivosť o neho, pretože Boh bol pre neho najvyšším vychovávateľom a otcom. To znamená, že dôležité bolo zachovávať zákon a žiť podľa Božej vôle. V tomto duchu izraelský národ žil v očakávaní Mesiáša, ktorý ho zachráni. Všetky Božie prisľúbenia tvorili výchovný proces, ktorý bol podmienený vernosťou pravému Bohu, pretože len tak mohlo dôjsť k naplneniu Božieho plánu spásy. Izraelský národ vedený Bohom nemal len prežiť v historickej dobe, ale jeho poslaním bolo zachovať svoju osobitosť „svätého národa“, aby mohol dať svetu Spasiteľa.

O výchovu v Starom Zákone sa starali zákonníci, učitelia, kňazi, proroci a rodičia, ale v skutočnosti len Božia výchova tvorila ozajstnú výchovu. Starozákonné knihy zaoberajúce sa výchovou a vzdelaním osobnosti majú veľmi poučný a hlboko pedagogický obsah. Kniha Prísloví predkladá pravú múdrosť s cieľom, aby si ju ľudia osvojili a dosiahli šťastie. Múdrosť Šalamúnova túto múdrosť, ktorá je Božím darom a odráža sa v náboženskom i morálnom živote, dáva do protikladu s falošnou múdrosťou sveta. Kniha Múdrosť Sirachova, ktorú Kliment Alexandrijský opakovane nazýva pedagógom, tiež predkladá pravé vzdelanie a múdrosť v Bohu. Aj proroci predstavujú Boha ako vychovávateľa Izraelitov. Boh je tak príkladom pre všetkých vychovávateľov.

 

Prevzaté z knihy: Zozuľak J. Katechetické poslanie Cirkvi. Prešov 2001.

Výchova v Starom Zákone