/ Svätí a starci / Prvomučeník Štefan

Prvomučeník Štefan

Prvomučeník Štefan

 

Počas prvých rokov existencie Cirkvi sa apoštoli okrem učenia Evanjelia starali aj o materiálne potreby kresťanov. Slúžili svojim bratom pri spoločných hostinách a rozdávali chudobným veci, ktoré prinášali tí bohatší. Ale postupne počet kresťanov rástol a apoštoli nestačili uspokojovať potreby všetkých. Preto jedného dňa zvolali všetkých učeníkov a povedali im, aby vybrali spomedzi seba sedem zbožných mužov na službu pri spoločnom stolovaní a pre rozdávanie pomoci chudobným.

Veriaci vybrali sedem mužov a pomenovali ich diakoni. Všetci mali grécke mená, pretože patrili k skupine Židov, ktorí poznali grécky jazyk a grécku kultúru. Keď sa apoštoli pomodlili, položili ruky na hlavy diakonov a požehnali ich. Diakoni sa horlivo ujali svojej práce a boli veľmi užitočnými pomocníkmi apoštolov.

Spomedzi všetkých diakonov vynikal Štefan. Jeho horlivosť a aktivita sa neobmedzovali len na službu pri stoloch lásky, ale odvážne kázal aj Božie slovo a konal zázraky. Vďaka tomu mnohí ľudia uverili v Isusa Christa. Jeho činnosť pobúrila fanatických Židov, ktorí pomocou podplatených falošných svedkov šírili chýry o tom, že Štefan pohŕda Mojžišovým zákonom, nemá v úcte chrám ani samotného Boha. Kvôli týmto obvineniam ho chytili a priviedli pred najvyšší súd – Synedrion, aby ho odsúdili.

Počas celého súdneho procesu bol Štefan pokojný. Keď rozprával, jeho tvár žiarila ako tvár anjela. Vo svojej obrannej reči odsúdil Židov za to, že majú bezcitné srdcia, pretože nenechávajú Boha, aby k nim prehovoril. „Zabili ste prorokov, zabili ste aj Božieho Syna – Mesiáša,“ povedal im Štefan.

Keď členovia Synedrionu počuli toto obvinenie, veľmi sa nahnevali na Štefana, vytiahli ho von z mesta a začali ho kameňovať. Mladík menom Saul strážil odev tých, ktorí kameňovali Štefana. Počas toho, ako do neho hádzali kamene, Štefan sa nahlas modlil: „Pane, nepočítaj im to za hriech“ a odovzdal svoju dušu Bohu.

Cirkev nazvala Štefana Prvomučeníkom, lebo prvý zomrel za Christa a jeho pamiatku si pripomína 27. decembra/9. januára.

Ján Zozuľak

Prvomučeník Štefan