/ Katechézy - Kázne / Ako bude človek spasený

Ako bude človek spasený

 

Ako bude človek spasený

 

Ako bude človek spasený, ako bude oslobodený od zla, ktoré ho trápi? Odpoveď nám dáva Božie slovo: „A niet v nikom inom spásy, lebo ani niet pod nebom iného mena, daného medzi ľuďmi, v ktorom máme byť spasení.“[1]

Človek sám nemôže byť spasený. Potrebuje Boží zásah, ktorý sa uskutočnil vtelením Božieho Syna. Christos prišiel na svet, aby zachránil človeka. Kríž a zmŕtvychvstanie Christa zachraňujú človeka.

Hriech bol prekážkou, aby bol človek spasený. Tento hriech odstránil Christos svojou smrťou. Teraz môže byť človek spasený, stačí, ak chce. Christos prišiel na svet, aby zachránil hriešnika, prišiel, aby oslobodil človeka od zla, prišiel, aby navrátil človeka k Bohu.

Ale pri spáse človeka musí spolupracovať aj samotný človek. Ako sa zo svojej slobodnej vôle vzdialil od Boha, rovnako tak sa zo svojej slobodnej vôle musí opäť vrátiť. Pri spáse človeka sú rozhodujúce dve veci: pokánie a viera. Christos kázal: „Kajajte sa a verte v Evanjelium.“[2]

Prvým krokom k spáse človeka je pokánie. Tak kázal Christos, Ján Krstiteľ a apoštoli. Bez pokánia človek nemôže byť spasený. Pokánie je, aby človek uznal svoju hriešnosť a prosil o Božie milosrdenstvo.

Nech ťa ani nenapadne myšlienka, že nepotrebuješ pokánie. Všetci sme dlžníci, služobníci pred Bohom. Všetci sme porušili Božiu vôľu, jeden viac, iný menej. Nemysli si, že tvoj dlh voči Bohu je malý alebo veľký. Ty ho nemôžeš splatiť. Jestvuje len jeden spôsob, ako ho splatíš: tvoje pokánie pred Bohom.

Čo je pokánie? Pokánie je odstraňovač. V tomto živote všetci robíme chyby. Robili sme chyby, keď sme boli deti, keď sme vyrástli. Náš život je plný chýb. Ale ľudia majú odstraňovač na chyby, ktoré robia. Ktorý žiak, ktorý učiteľ nemá so sebou niečo, čím by opravil chybu? Tento odstraňovač dal Boh Cirkvi a je ním pokánie. Beda, ak by nebol odstraňovač – pokánie, pretože by nebola spasená žiadna duša. Koľkí z nás použili odstraňovač, ktorý sa nazýva pokánie?

 

Prevzaté z knihy: P. Panagiotidis: Cesta s Bohom. Kallipetra – Rachis Veroias, Grécko 2001.

 

Ako bude človek spasený

 

[1] Sk 4, 12.

[2] Mk 1, 15.