/ Svätí a starci - Životopisy / Apoštol a evanjelista Lukáš

Apoštol a evanjelista Lukáš

Apoštol a evanjelista Lukáš

 

Apoštol a evanjelista Lukáš pochádzal z Antiochie v Sýrii. Pôvodom bol Grék a vyrastal v pohanskom prostredí. Mal dobré vzdelanie a poznal vtedajšiu grécku kultúru. Povolaním bol lekár a vo svojich textoch používal odbornú lekársku terminológiu, keď dôkladne opisoval choroby. Veľmi dobre poznal maliarske umenie. Pripisujú sa mu prvé ikony Bohorodičky s malým Isusom Christom v náručí.

Ku kresťanskej viere ho priviedol apoštol Pavol, ktorého stretol v Thive. Stal sa jeho verným spolupracovníkom a sprevádzal ho na jeho misijných cestách. Putoval a kázal Evanjelium po Dalmácii, Itálii, Gálii, Achaii, Viotii a iných miestach.

Svätý Lukáš je autorom tretieho Evanjelia Novej zmluvy a Skutkov apoštolských. V úvode Evanjelia hovorí, že ho napísal vznešenému Teofilovi, ktorý bol významným človekom v spoločnosti. Keď písal Evanjelium, Teofil bol katechumenom, ale keď písal Skutky apoštolské, bol už kresťanom. Slovo katechumen (ο κατηχούμενος) označuje toho, kto sa učí kresťanskej viere, aby potom cez svätú tajinu krstu vstúpil do Cirkvi. V cirkevno-slovanskom jazyku sa pre toto označenie používa slovo oglašenyj.

Lukášové texty mali upevniť vieru Teofila a ďalších kresťanov z pohanov, aby si uvedomili, že spasiteľné dielo Isusa Christa bolo vykonané pre všetkých ľudí, teda aj pre pohanov. Na druhej strane vidíme jeho snahu objasniť, že Christos sa stretával s veľkým odporom zo strany Židov, ktorí sa tak pripravili o možnosť dosiahnuť spásu.

Evanjelium podľa Lukáša je možné nazvať Evanjeliom Božieho milosrdenstva, ktoré sa vzťahuje na všetky národy. Je tiež Evanjeliom chudobných. Je možné ho nazvať aj Evanjeliom radosti, ktorú je cítiť v celom texte. Príznačné pre toto Evanjelium je vysvetlenie významu modlitby, ktorú Isus Christos často vykonával. Lukáš vyzdvihol postavenie ženy, ktorá bola v tej dobe zaznávaná, a v osobe Panny Márie, ako aj mnohých iných žien, ktoré slúžili Christovi, vyzdvihol význam a poslanie ženy.

Apoštol a evanjelista Lukáš podľa jednej tradície zomrel mučeníckou smrťou, ale podľa inej tradície zomrel pokojne vo veku 80 rokov.

V roku 357 po Christu boli jeho sväté ostatky prenesené do Konštantínopola a uložené v chráme svätých apoštolov.

Cirkev si pripomína jeho pa­miatku 18. októbra.

 

Ján Zozuľak

Apoštol a evanjelista Lukáš