/ Katechézy - Kázne / Päťdesiatnica

Päťdesiatnica

 Päťdesiatnica

Deň narodenín Cirkvi je Päťdesiatnica. Zostúpením Sväté­ho Ducha v podobe „ohnivých jazykov“ Cirkev – Christovo telo získava hypostázu, pretože Svätý Duch ju zostavuje do bohoľudského tela Isusa Christa.

  • Svätý Duch jej dal duch a život.
  • On urobil z chudobných tiberiadských rybárov múdrych učiteľov sveta.
  • On osvietil a osvecuje kazateľov evanjeliových slov.
  • On ustanovuje, posilňuje, obdarúva blahodaťou kňazov Cirkvi.
  • On uskutočňuje a naplňuje sväté tajiny.
  • On posväcuje veriacich.
  • On, Svätý Duch, robí Cirkev Christovým telom, svätyňou spásy a večným Božím kráľovstvom. Cirkev neporazia a nepremôžu viditeľní nepria­telia, ktorými sú odporcovia viery, bojovníci proti Cirkvi, Boží protivníci. Cirkev neporazia ani ne­viditeľní nepriatelia, ktorými sú démoni. Ani „pe­kelné brány ju nepremôžu“[1], čo znamená, že Cir­kev je večná a nesmrteľná.

Učeníci sú v deň Päťdesiatnice pokrstení Svätým Duchom cez ohnivé jazyky a nevysloviteľne cítia jednotu spoločenstva a lásky s Isusom Christom i s prvými kresťanmi.

Dokonalé zjavenie Cirkvi sa uskutoční v posledný deň Druhého príchodu Pána v hornom Jeruzaleme, keď príde Že­ních Cirkvi vo veľkej sláve a keď Boží ľud opäť nájde plnú jednotu a spoločenstvo s Trojjediným Bohom. Vtedy nebudú potrebné chrámy, pretože Chrámom bude samotný Pán, Baránok zjavenia, a Cirkev bude omytá slávou Trojjediného Boha podľa slov Svätého Písma: „Lebo Pán Boh Vševládca a Baránok mu je chrámom.“[2]

 

Prevzaté z knihy: ANAGNOSTÓPOULOS, S.: Verím… „v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev“. Prešov 2012.

 

Päťdesiatnica

[1] Mt 16, 18.

[2] Zj 21, 22.