/ Katechézy - Kázne / Čo je hriech

Čo je hriech

 

Čo je hriech

 

 

„Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí“ (Lk 15, 12).

 

Prvé verše podobenstva o márnotratnom synovi jasne ukazujú, čo je hriech. Obyčajne chápeme hriech jednoducho ako porušenie nejakých zákonov, ako zanedbanie nejakej povinnosti, alebo ho považujeme za vec, ktorá sa nejako spája s Bohom. Hriech je v každom prípade niečo omnoho hlbšie. V tomto verši vidíme, že márnotratný syn neporušil len nejaký zákon, ale búri sa. Naliehavo od svojho otca žiada „majetok“, ktorý mu patrí.

 

„Odišiel do ďalekej krajiny“ (Lk 15, 13).

 

Tieto slová svätého Evanjelia sú hodné povšimnutia. Po vzbure márnotratný syn odchádza ďaleko od otcovského domu, od svojej rodiny. Tu vidíme iný význam hriechu: Hriech je určitý druh vzbury, ale aj vzdialenie sa, odchod. Človek svojím hriechom odchádza od Boha – Otca, odpadá od Cirkvi, Božej rodiny, nezúčastňuje sa na radosti domu. Oficiálne slovníky slovu hriech dávajú veľmi príznačný význam: vzďaľovať sa, nezúčastňovať sa, strácať, odnímať. A tak hriech nie je len nejaká nezákonnosť, akési porušenie Božieho zákona, ale to, čo odlučuje a odcudzuje človeka od Boha a od Cirkvi.

 

„Tam svoj majetok hýrivým životom premárnil“ (Lk 15, 13).

 

Márnotratný syn v ďalekej krajine hriechu rozhadzuje majetok svojho otca, teda prichádza o všetky Božie dary. Vzbura, odchod, vzdialenie sa od Cirkvi, rozhadzovanie darov, rozkošnícky život. Toto je stručný náčrt hriechu.

 

Prevzaté z knihy: Nektarios Antonopoulos: Návrat. Prešov 2001.

 

 Čo je hriech