/ Katechézy - Kázne / Dobrý a zlý človek

Dobrý a zlý človek

Dobrý a zlý človek

 

Veľmi často okolo seba počujeme, alebo dokonca sami mnohokrát opakujeme frázu: „Tento človek je dobrý“ alebo „tamten človek je zlý“. Rozdelili sme ľudí na „dobrých“ a „zlých“ a na základe tohto kritéria ich posudzujeme. Takýto postoj je neteologický a necirkevný. V prvom rade preto, lebo nemáme právo súdiť iných, pretože ich poznáme len čiastočne a len na základe ich vonkajšieho prejavu. Nepoznáme hĺbku ich srdca. V druhom prípade preto, lebo pre Cirkev neexistujú „dobrí“ a „zlí“ ľudia, ale ľudia v Cirkvi alebo mimo Cirkvi. V Cirkvi máš možnosť nájsť spásu. Mimo Cirkvi to nie je možné napriek tomu, že si „dobrý“ človek. „Mimo Cirkvi neexistuje spása“, hovorí svätý Cyprián.

Isus Christos prišiel na svet nie preto, aby učil nejakú novú filozofiu, alebo aby priniesol akési nové náboženstvo. Nechal svoje bohoľudské telo, Cirkev, v ktorej človek nachádza spásu. Ak niekto túži po spáse, stačí, aby sa stal členom Cirkvi, aby sa začlenil do Christovho tela. Toto naše zjednotenie s Cirkvou sa uskutočňuje pri svätom krste. Pri tejto tajine sa zriekame diabla, jeho skutkov, jeho uctievania, jeho tmy a zjednocujeme sa s Christom, stávame sa údmi Jeho tela, Cirkvi. Inými slovami, stávame sa deťmi Boha – Otca, členmi Jeho rodiny, bratmi iných kresťanov.

V Cirkvi s Božou blahodaťou začíname duchovné napredovanie, ktorého cieľom je naše zdokonalenie, naše zbožštenie. Avšak toto duchovné napredovanie je často prerušované pre našu nedôslednosť a hriech. Zabúdame na Božie dary a na Jeho lásku, zabúdame na sľuby, ktoré sme dali pri svätom krste, a opäť sa vraciame do otroctva hriechu. Ale ľudomilný Boh, ktorý pozná naše slabosti, nám poskytuje možnosť návratu do Jeho blízkosti, umožňuje nám vyliečiť naše rany. Toto sa dosahuje pomocou svätej tajiny pokánia a spovede.

Žiaľ, okolo tejto tajiny je veľká nevedomosť, deformácia a znetvorenie. Tajina pokánia je obdivuhodný Boží dar. Tento dar buď nepoznáme, buď nim opovrhujeme, alebo ho zle používame. Výsledok však zostáva ten istý: ostávame nevyslobodení. Všetko, čo je opísané na stranách mojej knihy Návrat, nie je vedecko-teologická štúdia o pokání. Boli napísané mnohé hodnotné štúdie tohto typu. Táto malá kniha je určená predovšetkým jednoduchým ľuďom, ktorí usilujú o svoju spásu, a jednoduchými slovami sa snaží vyriešiť niektoré nejasnosti, či pomôcť znovu umiestniť na správne miesto túto veľkú tajinu, ktorú nám dáva ľudomilný Boh.

(pozn. Nektários Antonopoulos je v súčasnosti argolidským metropolitom v gréckom meste Navplio.)

 

Prevzaté z knihy: Nektarios Antonopoulos: Návrat. Prešov 2001.

Dobrý a zlý človek