/ Katechézy - Kázne / Autentický človek

Autentický človek

Autentický človek

 

Základná pravda pravoslávnej antropológie spočíva v skutočnosti, že človek stvorený podľa Božieho obrazu a povolaný k uskutočneniu Božej podoby je pravý a autentický človek a žije pravým a autentickým životom len vtedy, keď sa slobodne zjednocuje so svojím prototypom, Bohom. Keď kresťan žije v tejto perspektíve a chápe zmysel svojho bytia, potom rôzne situácie v živote ho nemôžu zaskočiť ani odpútať od jeho napredovania. Ak sa však z akýchkoľvek dôvodov stane, že človek je nútený vyhľadať pomoc, musíme mať na zreteli základné teologické východiská, zvážiť vzťah daného človeka k okoliu, k iným ľuďom, k Bohu a snažiť sa ho v núdzi povzbudiť a pomôcť mu nájsť nové nasmerovanie, nové hodnoty a aj konečný zmysel života.

Kresťanský pohľad na danú problematiku môže veľmi účinne pomôcť pri skvalitňovaní života človeka. Riešiť vzniknuté problémy v akejkoľvek podobe je stále ťažšie ako im predchádzať. Sociálny pracovník má možnosť prísť do kontaktu s ľuďmi všetkých vekových a sociálnych skupín a včasnou intervenciou pomôcť predchádzať mnohým životným katastrofám. Úlohou sociálneho pracovníka s teologickým vzdelaním je naučiť ľudí správne sa orientovať a primerane reagovať na všetky vzniknuté životné situácie. Viera v Boha má nesmierny význam pri zvládaní aj tých najťažších problémov, konfliktov a kríz a nie je ponúkaná ako nejaká ideológia, ale ako spôsob života. Ak si človek dokáže uvedomiť svoje miesto v spoločnosti, vie reálne zhodnotiť svoje vlastné schopnosti a možnosti a ak slobodne vloží svoj život do Božích rúk, Boh mu pomôže aj v tých najťažších chvíľach.

 

Prevzaté z knihy: Zozuľak J.: Ortodoxia a ortopraxia. Prešov 2007.

Autentický človek