/ Svätí a starci - Svedectvá / Christos sa rodí

Christos sa rodí

Christos sa rodí

 

Ten, ktorý sa nevysloviteľne rodí z Otca, pre mňa nevyjadriteľne sa dnes rodí z Panny. Ako, to vie blahodať Svätého Ducha. My môžeme povedať len to, že pravdivé je Jeho nebeské rodenie, nevyvrátiteľné je aj pozemské. Pravdou je, že sa narodil Boh z Boha, pravdou je aj to, že sa narodil človek z Panny. V nebesiach je jediný, ktorý sa narodil len z Otca, Jeho jednorodený Syn. Aj na zemi je jediný, ktorý sa narodil len z Panny, jej jednorodený Syn. Ako v prípade Jeho nebeského rodenia je rúhaním, keď si predstavíme matku, rovnako tak aj v prípade Jeho pozemského narodenia je rúhaním, keď budeme predpokladať otca. Boh Ho zrodil Božím spôsobom. Panna Ho porodila nadprirodzeným spôsobom. A tak nemôže byť vysvetlené ani Jeho nebeské rodenie, ani Jeho vtelenie. Viem, že Ho dnes porodila Panna. Verím, že sa predvečne narodil z Boha. Naučil som sa mlčky vážiť si Jeho narodenie, bez zvedavého hľadania a neužitočných rozhovorov. Lebo pokiaľ ide o Boha, nie je potrebné, aby sme sa pozastavovali nad prirodzeným vývojom vecí, ale aby sme verili v moc Toho, ktorý všetko riadi.

 

Svätý Ján Zlatoústy

Christos sa rodí