/ Katechézy - Kázne / Život kresťana

Život kresťana

Život kresťana

Život kresťana je nielen ustavičným zápasom, ale aj neustálou cestou podľa Božej vôle. Veriaci človek je každý deň volaný podriadiť a prispôsobiť svoju vôľu Božej vôli.

Telo veriaceho človeka je chrámom Svätého Ducha: „Azda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží Duch?“ (1Kor 3, 16) Veriaci človek nemôže použiť svoje telo ako prostriedok pre hriech. Veriaci človek sa zdržiava smilstva, cudzoložstva i každého telesného hriechu, ktorý znečisťuje jeho telo, ktoré je Božím chrámom.

Jazyk, telesný úd, nesmieme používať na klamstvo, ohováranie, rúhanie a ďalšie hriechy, ktoré sa vykonávajú jazykom. Veriaci človek nemôže používať svoje oči, uši ako nádoby na nečistotu a hanebnosť. Ruky a nohy veriaceho človeka majú byť čisté od neprávosti, krádeže a krivdy. Veriaci človek omnoho viac udržiava svoju myseľ a myšlienky čisté od hriešnych túžob, pretože jeho telo patrí Bohu, ktorému prináša duchovné obete. „Povzbudzujem vás, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje telá ako živú, svätú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu“ (Rim 12, 1).

 

Prevzaté z knihy: P. Panagiotidis: Cesta s Bohom. Kallipetra – Rachis Veroias, Grécko 2001.

 

 

 

Život kresťana