/ Katechézy - Kázne / Úloha kňazov pri výchove

Úloha kňazov pri výchove

Úloha kňazov pri výchove

 

Kňazi v Starom Zákone tiež vykonávali prácu vychovávateľov na mieste, kde sa konali bohoslužby, o čom svedčí Samuel a Jonáš. Aj proroci vykonávali úlohu vychovávateľov, nakoľko cieľom ich prorockého osvietenia bolo odovzdávať Božie slovo a pripomínať nevyhnutnosť čistoty srdca. Stali sa tak hlavnými činiteľmi formovania náboženského a etického života svojho národa a v konečnom dôsledku vzdelania Izraelitov. Zákonníci tiež mali vplyv na formovanie a výchovu osobnosti, pretože sa usilovali viesť k štúdiu zákona. Všetci, ktorí mali úlohu vychovávateľa (pedagóga) v Starom Zákone, mali nad deťmi moc, ktorú potvrdzoval zákon, a ak sa deti nechceli prispôsobiť ich výchove, mohli byť voči nim použité rôzne tresty, dokonca aj bitka.

 

Prevzaté z knihy: Zozuľak J. Katechetické poslanie Cirkvi. Prešov 2001.

Úloha kňazov pri výchove