/ Katechézy - Kázne / Duchovné deti apoštola Pavla

Duchovné deti apoštola Pavla

Duchovné deti apoštola Pavla

 

Duchovný otec – duchovník vedie kresťanov k spáse, preto je veľmi dôležité venovať tejto otázke patričnú pozornosť. Z histórie je známe, že život Christových apoštolov bol plný nebezpečenstiev a nástrah. Dnes, po mnohých storočiach, pozeráme na ich dielo s úctou a oslavujeme ich úspechy pri kázaní Evanjelia po celom svete. Možno si ani neuvedomujeme, v akej tvrdej a často nebezpečnej dobe pracovali Christovi apoštoli. Svedčia o tom slová apoštola Pavla, ktorými sa obracia ku kresťanom v meste Korint a opisuje svoju apoštolskú skúsenosť i to, čo si vytrpel pre Christovo Evanjelium.

Aký je cieľ tohto opisu? Pavol ho jasne vymedzuje slovami: „Nepíšem to preto, aby som vás zahanbil, ale aby som vás poučil ako svoje milované deti.“[1] Nechcel teda zahanbiť kresťanov v Korinte, ale chcel ich poučiť, aby napodobňovali jeho príklad. Tieto slová apoštola Pavla, ako sám uvádza, pramenia zo vzťahu, ktorý sa vytvoril medzi ním a korintskými kresťanmi. Pavol bol ich duchovným otcom a oni jeho milovanými deťmi. Kázaním Evanjelia im poskytol obnovu v Christu, o čom svedčí slovami: „Ja som vás splodil v Christu Isusovi prostredníctvom Evanjelia.“[2]

Ako deti napodobňujú svojho otca a snažia sa byť mu podobné, rovnako tak aj veriaci v Korinte mali napodobňovať svojho duchovného otca, apoštola Pavla, v živote podľa Christa. Táto Pavlova zmienka týkajúca sa úzkych duchovných vzťahov medzi ním a korintskými kresťanmi nám dáva príležitosť zamyslieť sa nad významom duchovného otcovstva, ktoré má nesmierny význam pre náš život v Christu a pre našu spásu.

 

Prevzaté z knihy: Zozuľak J.: Ortodoxia a ortopraxia. Prešov 2007.

 

Duchovné deti apoštola Pavla

 

[1] 1Kor 4, 14.

[2] 1Kor 4, 15.