/ Katechézy - Kázne / Napodobňovanie Christa

Napodobňovanie Christa

Napodobňovanie Christa

 

Ak zásadou kresťanstva je podľa Vasilija Veľkého napodobňovanie Christa, potom skúsenejší v duchovnom živote sú povinní viesť slabších k napodobňovaniu Christa. Duchovní otcovia majú byť skúsení vychovávatelia a neúnavní pomocníci na ceste, ktorá vedie do spoločenstva s Christom a k zbožšteniu. Aby kňaz mohol vykonávať takú veľkú a zodpovednú úlohu, sám musí byť naozaj duchovný, nástroj, ktorý si prispôsobuje a používa Svätý Duch, ako hovorí Gregor Teológ. Lebo len ten, kto niečo pozná zo svojej vlastnej skúsenosti, môže to odovzdávať iným. Aby duchovný otec mohol viesť iných v správnom kresťanskom živote, najprv ho musí sám prežívať. Musí byť vzorom pre veriacich a žiť podľa Evanjelia. Jeho život má byť zreteľným príkladom zachovávania každého prikázania Pána. Viac ako slovo má hovoriť jeho príklad. Má inšpirovať svojím cnostným životom, má budovať svojou láskou a otcovskou nehou, pretože podľa Jána Sinajského „pravého pastiera odhalí jeho láska; lebo Pastier z lásky bol ukrižovaný“.

 

Prevzaté z knihy: Zozuľak J.: Ortodoxia a ortopraxia. Prešov 2007.

Napodobňovanie Christa