/ Čítanie z Evanjelia / Blaženstvá

Blaženstvá

Blaženstvá

Mt 4, 25 – 5, 12 (zač. 10)

 

A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Desaťmestia, z Jeruzalema, Judska a Zajordánska. Keď (Ježiš) videl zástupy, vystúpil na horu, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Otvoril ústa a učil ich: „Blažení chudobní v duchu, lebo ich je Nebeské kráľovstvo. Blažení plačúci, lebo oni budú potešení. Blažení krotkí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blažení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blažení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blažení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blažení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blažení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je Nebeské kráľovstvo. Blažení ste, keď vás budú pre mňa potupovať, prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo veľká je vaša odmena v nebesiach. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.

 

 

Blaženstvá