/ Správy a informácie / Grécky jazyk

Grécky jazyk

Grécky jazyk

 

Grécky jazyk je najstarším dochovaným jazykom Európy. Jeho vplyv a prínos pre jazyky národov Európy je fenoménom mimoriadneho významu. Podľa všeobecnej mienky lingvistov je gréčtina historicky zjednocujúcim jazykom európskeho spoločenstva s najstaršou ústnou tradíciou a najstaršími dejinami, pokiaľ ide o písané texty (3500 rokov). Zároveň je cennou pokladnicou pre obohatenie väčšiny európskych jazykov (dokonca aj dnes zostáva východiskovým jazykom).

V 8. storočí pre Christom grécki kolonisti priniesli do južného Talianska grécku abecedu, z ktorej sa vyvinula známa latinská abeceda. Rimania boli ovplyvnení gréckym jazykom a kultúrou a do svojej slovnej zásoby prevzali mnoho tisíc gréckych slov. Dobyli veľkú časť Európy a rozšírili aj latinčinu. Grécke slová, ktoré predtým prešli do slovnej zásoby latinského jazyka, automaticky prešli do slovnej zásoby jazykov Rimanmi podmanených európskych národov (teatrum, historikum, centrum, tragoedia, comoedia).

Vplyv gréckeho jazyka na európsku slovnú zásobu pokračoval prostredníctvom učenia a šírenia kresťanstva. Evanjelium je napísané v gréčtine, takže mnohé slová v ňom obsiahnuté, ktoré neexistovali v európskych jazykoch, boli týmito jazykmi preberané (napríklad liturgia, anjel, diabol, arcibiskup, ikona, žalm, kánon, apokalypsa).

Aj počas renesancie, keď Európania objavili starovekú grécku literatúru, veľa slov prešlo do jazykov ich krajín (filozofia, história, epos, rétorika, dráma).

Vyvrcholenie výpožičiek z gréckeho jazyka nastalo v 18. a 19. storočí s rozvojom prírodných vied. Základné slová odborov vedeckej terminológie (medicína, botanika, zoológia) sú grécke (anatómia, diagnóza, chirurgia, terapia, anémia, parazit, dinosaurus) a latinské. A tak väčšina európskych jazykov obsahuje mnohé grécke slová. Jedným z týchto jazykov je aj slovenčina, ktorá bola v rôznych historických obdobiach ovplyvnená francúzskym, nemeckým a anglickým jazykom a prostredníctvom nich prevzala veľké množstvo gréckych slov (psychológia, encyklopédia, kategória, melódia, metóda, harmónia).

Na základe prieskumu sme zistili, že v Krátkom slovníku slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied existuje okolo 3000 gréckych slov, zatiaľ čo vo Veľkom Slovníku (Samo Šaling, Mária Ivanová-Šalingová) a Slovníku cudzích slov (Zuzana Maníková) existuje viac ako 21000 gréckych slov (a 6000 v zložení s inými latinskými, francúzskymi, slovenskými a ďalšími slovami).

Dôležitá je nielen kvantitatívna, ale predovšetkým kvalitatívna stránka, pretože mnohé významy, ktoré sú kľúčové pre vedu, náboženstvo, umenie, techniku, politiku a šport, sú vyjadrené gréckymi slovami (Európa, demokracia, aristokracia, politika, múzeum, akadémia, atlét, Olympiáda). Deje sa tak preto, lebo texty veľkých gréckych spisovateľov a intelektuálov staroveku i stredoveku, ako aj texty kresťanského náboženstva a tradície, sú písané v gréckom jazyku.

 

Apostolos Sourlantzis

Grécky jazyk