/ Katechézy - Kázne / Významný hosť

Významný hosť

 

 

Významný hosť

 

 

V knihe Zjavenia je nádherné rozprávanie o Pánovi, ktorý stojí pred zatvorenými dverami, klope a čaká, aby Mu niekto otvoril.

Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou.“

Toto rozprávanie je veľmi názorné. Hosť stojí pred zatvorenými dverami a klope. Nielen klope, ale čaká. Nielen čaká, ale aj kričí. Kto je ten hosť, ktorý tak vytrvalo klope?

Je to nebeský hosť – veľký hosť, ktorý zatvoril nebesá, zostúpil na zem a stal sa človekom. Je to Ten, ktorý prijal podobu služobníka, aby zachránil človeka a vyslobodil otrokov z hriechu. Je to Ten, o ktorom apoštol Pavol hovorí: „Keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom.“

Je to veľký hosť – Pán náš Isus Christos, ktorý chodil po celej judskej krajine a kázal Evanjelium Božieho kráľovstva. Je to Ten, ktorého nazvali priateľom hriešnikov a mýtnikov. Je to Ten, ktorý zachránil smilnicu aj lotra. Je to Ten, ktorý si povolal Zahcheja i mýtnika. Je to Ten, ktorý všetkých ľudí volá k spáse.

Je to Ten, ktorý svojou prítomnosťou požehnal manželstvo a rodinu, keď vykonal prvý zázrak na svadbe v Káne. Je to Ten, ktorý prijíma a žehná deti slovami: „Lebo takých je Nebeské kráľovstvo.“ Vdovu, ktorá stratila svoje drahocenné dieťa, utešuje slovami: „Neplač.“ Počul hlas matky a povedal jej: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane ako chceš!“

Je to Ten, ktorý prelial najviac sĺz a utešil najviac sŕdc. Je to Ten, ktorý prišiel na zem, aby zachránil hriešneho človeka, pretože povedal: „Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

Väčšina ľudí Ho neprijala. Dav Ho odmietol a ukrižoval, keď si mohol vybrať medzi Barabášom a Isusom. Prítomní si vybrali Barabáša a Isusa ukrižovali.

Ani v súčasnosti o Ňom väčšina ľudí nevie, nepozná Ho, nemá s Ním žiaden vzťah, ani kontakt.

On je ten veľký hosť, ktorý stojí pred zatvorenými dverami a klope. Je to Isus, ktorého ľudia odmietli, ktorého zapreli, ktorý sa v tretí deň stal triumfálnym víťazom nad smrťou a peklom, pretože vstal z mŕtvych. Je to Boží Syn, druhá osoba Svätej Trojice. Je to vtelený Boh.

Je to Ten, ktorý ťa volá a chce ťa zachrániť, vyslobodiť, posvätiť, urobiť Božím dieťaťom a priviesť do svojho Kráľovstva. Stojí pred zatvorenými dverami tvojej duše, klope a čaká, kým mu otvoríš.

 

P. Panagiotidis

Významný hosť