/ Svätí a starci - Svedectvá / Predslov ku knihe Môj starec Efrém

Predslov ku knihe Môj starec Efrém

 

Predslov ku knihe Môj starec Efrém

 

Starec Efrém Filotejský je v Spojených štátoch amerických a Kanade jednou z najväčších osobností posledných desaťročí. Na americký kontinent preniesol svätohorskú tradíciu mníšskeho života, zanechal veľké pastoračné dielo a je považovaný za jedného z najväčších starcov. Prekonával tisíce kilometrov, aby evanjelizoval ľudí z rôznych spoločenských vrstiev a viedol ich k čistote života. Celé rodiny učil zdržanlivosti a ustavičnej modlitbe, ktorá je najväčšou zbraňou proti všetkým pokušeniam. Za svoju neúnavnú starostlivosť o duše kresťanov bol právom nazvaný apoštolom národov.

V tejto knihe slovenskému čitateľovi prinášame nesmierne bohatstvo duchovných skúseností tohto veľkého starca, ktoré opisuje otec Štefan Anagnostópoulos, najbližší a najmilovanejší duchovný syn starca Efréma. Kniha je svetovým unikátom, pretože odhaľuje najtajnejšie zákutia osobných skúseností nielen otca Efréma, ale aj otca Štefana, ktoré nikdy predtým neboli publikované.

V prípade otca Efréma i otca Štefana, dvoch velikánov a významných vodcov duchovného života, sa naplnili slová svätého Gregora Palamu, ktorý rozdeľuje teológov do troch skupín. Prví hovoria z osobnej skúsenosti, pretože žijú v spoločenstve s Trojjediným Bohom. Druhí síce nemajú osobnú skúsenosť, ale s pokorou prijímajú skúsenosti svätých a na základe nich teologizujú. Tretí popierajú skúsenosti svätých a teologizujú na základe svojich filozofických východísk.

Kniha Môj starec Efrém svedčí o tom, že otec Efrém i otec Štefan nepochybne patria do prvej skupiny teológov s veľkými duchovnými skúsenosťami, prostredníctvom ktorých sa v ich živote často prejavovala Božia blahodať. Je medzi nimi cítiť silné duchovné puto, ktoré jasne svedčí o tom, aký má byť správny vzťah medzi duchovným otcom a duchovným synom.

Prvá časť pozostáva z piatich kázní otca Štefana, ktoré odzneli 17. a 27. januára, 12. februára, 29. marca a 28. októbra 2020. Druhá časť knihy je prepisom rozprávania otca Štefana o starcovi Efrémovi v gréckom rádiu Piraikí Ekklisía 2. februára 2021.

Autentické spracovanie kázní otca Štefana, ktoré predniesol krátko po zosnutí starca Efréma 7. decembra 2019, nesie silný náboj osobnej výpovede a nepochybne patrí k najlepším textom o duchovnom živote, ktorý vyjadruje hlboký asketický zápas jednoduchého, dobromyseľného a prívetivého svätohorského starca s hlbokým Božím poznaním a veľkým darom rozlišovania.

Starec Efrém sa vyznačoval rozvážnosťou, prezieravosťou, darom proroctva a vzácnym darom učiteľstva. Mal schopnosť dávať ľuďom užitočné poučenia a svoje duchovné deti vedel dokonale odzbrojiť od akejkoľvek zlej myšlienky. Bol nesmierne múdry, komunikatívny, charizmatický a skutočný teológ, dokonale oboznámený s cirkevnými dogmami, svätou Tradíciou, Svätým Písmom a životmi svätých. Ako pravdivý nositeľ skúsenostnej teológie je vzorom neomylného vodcu a učiteľa ustavičnej modlitby mysle a srdca, ktorú sám praktizoval a v najčistejšej forme odovzdával aj svojim duchovným deťom.

So starcom Efrémom som sa zoznámil počas mojej prvej návštevy monastiera Filoteu na Svätej Hore Atos v januári 1991. Toto neobyčajné stretnutie patrí k najsilnejším zážitkom v mojom živote a vytýčilo moju duchovnú cestu, po ktorej ma odvtedy až dodnes bezpečne vedie jeho duchovný syn, otec Štefan.

Týmto dvom výnimočným osobnostiam autentického kresťanského života vďačím za veľa, ale najväčším odkazom pre mňa zostane ich osobná duchovná skúsenosť, v ktorej sa odráža prítomnosť živého Boha, ktorú dokážu vidieť a precítiť len tí, ktorí majú srdce čisté od každej vášne a hriechu.

 

Ján Zozuľak

duchovný syn otca Štefana

 

Predslov ku knihe Môj starec Efrém