/ Katechézy - Kázne / Zostúpenie Svätého Ducha – Päťdesiatnica

Zostúpenie Svätého Ducha – Päťdesiatnica

Zostúpenie Svätého Ducha – Päťdesiatnica

 

Práca apoštolov bola veľmi náročná a nebezpečná. Christos ich na to upozornil slovami: „Posielam vás ako ovce medzi vlkov. Chráňte sa pred slepo horlivými ľuďmi, ktorí vás budú súdiť, zatvárať do väzenia a mučiť. Budú vás vodiť pred kráľov kvôli mne, aby ste svedčili o mne. Dokonca vás budú nenávidieť, pretože ste mojimi učeníkmi.“

Isus Christos krátko pred vystúpením na nebo prisľúbil svojim učeníkom, že im pošle Svätého Ducha, aby ich posilňoval v ich apoštolskej službe. Apoštoli žili v modlitbe a čakali na splnenie sľubu. V ich blízkosti žila a modlila sa Presvätá Bohorodička i ďalší ľudia, ktorí nasledovali Christa.

Päťdesiaty deň po Christovom zmŕtvychvstaní, keď boli všetci zhromaždení v jednom dome v Jeruzaleme, zrazu bolo počuť z neba zvuk ako keď fúka silný vietor a naplnil celý dom. Malé plamienky sa usadili na každom z nich. Bol to Svätý Duch, ktorý ich naplnil svojou blahodaťou. V ten deň boli v Jeruzaleme ľudia zo všetkých končín sveta: z Perzie, Ázie, Ríma, Kréty, Mezopotámie, Judska, Kappadokie, Egypta. Zvuk, ktorý bolo počuť, ich prilákal k domu, kde boli zhromaždení Christovi učeníci. Všetci zostali prekvapení, keď každý z nich počul apoštolov rozprávať vo svojom rodnom jazyku. Čudovali sa a hovorili si:

– Ako je možné, že ich počujeme hovoriť o obdivuhodných Božích skutkoch v našej rodnej reči? Čo to znamená?

Prostredníctvom kázania Petra a ostatných apoštolov mnohí prítomní uverili v Christa a dali sa pokrstiť. Od tej chvíle začali nový život.

Dňom Zostúpenia Svätého Ducha začína história Cirkvi. V tento deň je v každom chráme zelená výzdoba, zelené vetvičky stromov a aj kňaz má oblečené zelené bohoslužobné rúcho. Zelená farba symbolizuje Svätého Ducha.

Deň Zostúpenia Svätého Ducha, ktorý sa nazýva Päťdesiatnica, je v Cirkvi jedným z najväčších sviatkov. V tento sviatok veriaci kresťania spievajú tropár Požehnaný si Christe Bože náš (Blahosloven jesi Christe Bože naš). Na večernej bohoslužbe kňaz číta modlitby k Svätému Duchu, počas ktorých spolu s veriacimi kľačí na kolenách.

 

Ján Zozuľak

Zostúpenie Svätého Ducha – Päťdesiatnica