/ Prezentácia kníh / Filozofia, teológia, jazyk

Filozofia, teológia, jazyk

teológia

 

Monografia Filozofia, teológia, jazyk poskytuje metodologický návod na skúmanie vzťahu filozofie, teológie a jazyka od Pytagora, Platóna, Sokrata a Aristotela cez stoickú filozofiu až po novoplatonizmus. Ďalej cez judaizmus, Filona a apoštola Pavla hodnotí prínos filozofujúcich teológov 2. storočia – apologétov, prostredníctvom ktorých kresťanské teologické myslenie vyšlo z úzkych rámcov judaizmu a dostalo sa do silnej konfrontácie s gréckou filozofiou.

Apologetickú literatúru vystriedal Irinej Lyonský, ktorý reagoval na gnosticizmus – nábožensko-filozofický smer raného kres­ťanstva, ktorý vznikol zmiešaním prvkov kresťanskej viery, náboženských predstáv starého Orientu, predovšetkým perzských, sýrskych a židovských filo­zofických myšlienok Posei­dónia, Platóna a novoplatonizmu, Pytagora a novopytagoriz­mu, ako aj stoiciz­mu.

Po celé stáročia viedol človeka k filozofii obdiv, pochyb­nosť a uvedomenie si ohraničenosti možností ľudskej existen­cie. Hlavnou charakteristikou antickej filozofie je hľadanie pravdy, teda metodická cesta skúmania obsahu každého po­znávania. Helenizmus vyzdvihol jazyk na jediný nástroj myslenia v čase, keď ešte, okrem výnimiek pomerne malého významu, národy používali jazyk len na uspokojenie svojich každodenných biologických potrieb. Grécke my­slenie a grécky jazyk mali silný vplyv aj na neskoršie obdobia pri vytváraní novších filo­zofických prúdov, ktoré sú výsledkom mnohorakého dozrie­vania gréckeho myslenia s novými prvkami.

 

Autor: Ján Zozuľak

Počet strán: 312

Rozmery: 147 x 218 mm (formát A5)

ISBN: 80-8068-352-2

 

Názov: Filozofia, teológia, jazyk