/ Správy a informácie / Kniha Detský paterik

Kniha Detský paterik

Kniha Detský paterik.jpg

 

V rámci uvažovania o legende ako žánri je vhodné spomenúť i knihu Paterik, ktorú možno charakterizovať ako zbierku s výrokmi či krátkymi príbehmi, ktoré hovorili svätí starci svojim poslušníkom o spôsobe života prvých mníchov – askétov, t. j. o ich živote v modlitbe, neochvejnej viere v Boha a láske k blížnym. V roku 2014 vyšiel v slovenskom preklade Jána Zozuľaka a Dany Zozuľakovej Detský paterik . Hneď v úvode sa spomína, že od „prvotných dôb Cirkvi sa mníšsky život považoval za anjelský, pretože mnísi neustálym oslavovaním Boha a vykonávaním Jeho vôle napodobňujú anjelov. Ich život sa vyznačoval modlitbou, milosrdenstvom k bratom, zdržanlivosťou a prísnosťou života. Koncom tretieho a začiatkom štvrtého storočia sa počet mníchov zväčšoval a často k svojej láske ku Christovi pridávali skutočné oddelenie sa od sveta, čo viedlo ich kroky až do púšte. Egypt s veľkou púšťou bol duchovným domovom mníšstva.“
A tak príbehy o mlčanlivom mníchovi, čudnom žobrákovi, zlatom odeve, láske k nepriateľom, odpúšťaní, knihe lásky, Božej spravodlivosti sú akousi učebnicou o sile ľudského ducha, pokory, poslušnosti, cnosti, vytrvalosti, ochote pomôcť iným, skromnosti, duchovnom zápase človeka, dobra so zlom (najmä pokušením a pýchou), ale aj o histórii mocnej Byzantskej ríše. V príbehoch zaznievajú výroky, ktoré sa v plnej miere opierajú o učenie Ježiša Krista, čo dokazujú i slová jedného z mníchov o tom, ako sa prejavuje milosrdenstvo k blížnemu: „Láska, to je ako keď nájdem malomocného, vezmem si jeho telo a dám mu svoje.“

Ján Gallik, Žánrová produkcia prekladovej duchovnej tvorby pre deti a mládež po roku 1990.
Zdroj: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=857774

 

Kniha Detský paterik