/ Správy a informácie / Konferencia Historické míľniky byzantskej filozofie

Konferencia Historické míľniky byzantskej filozofie

Konferencia Historické míľniky byzantskej filozofie

 

Katedra filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej Akadémii Vied v Bratislave zorganizovali v dňoch 28.–29. septembra 2015 medzinárodnú vedeckú konferenciu ,,Historické míľniky byzantskej filozofie“. Na konferencii sa zúčastnili členovia Katedry filozofie FF UKF v Nitre, Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda na UKF v Nitre, odborníci z Karlovej univerzity v Prahe, Aristotelovej univerzity v Tessalonikách, Bieloruskej štátnej univerzity v Minsku, Prešovskej univerzity, Turčianskej Galérie v Martine a ďalší. Do programu konferencie bolo zaradených devätnásť príspevkov v štyroch tematických okruhoch: dejiny byzantskej filozofie, aktuálne otázky Východorímskej (Byzantskej) ríše s dôrazom na vybrané aspekty byzantského filozofického myslenia, kontakty medzi východorímskym a stredodunajským priestorom, kultúrne diferenciácie vo vnímaní východu a západu. Kvalitné prednášky z tejto konferencie dopĺňali podnetné diskusie. Prednášky z konferencie budú publikované vo vedeckom recenzovanom zborníku.

 

(Zdroj: www.katedrafilozofieffukf.com/histoacuteria3.html)

 

Konferencia Historické míľniky byzantskej filozofie