/ Čítanie z Evanjelia / Ježiš chodí po mori

Ježiš chodí po mori

Ježiš chodí po mori

Čítanie z Evanjelia na 9. nedeľu

 

Mt 14, 22 – 34 (zač. 59)

 

Hneď nato Ježiš rozkázal učeníkom nastúpiť na loď a ísť pred ním na druhý breh, kým nerozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, sám vystúpil na horu, aby sa modlil. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. Loď sa už nachádzala uprostred mora a zmietali ňou vlny, pretože fúkal opačný vietor. Počas štvrtej nočnej stráže prišiel k nim Ježiš, kráčajúc po mori. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, naľakali sa a hovorili, že je to prízrak. A od strachu kričali. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril a povedal: „Vzmužte sa! To som ja! Nebojte sa!“ Peter mu odpovedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode.“ On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z lode, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, zľakol sa, začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, chytil ho a povedal mu: „Maloverný! Prečo si pochyboval?“ Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol. Tí, ktorí boli na lodi, poklonili sa mu a hovorili: „Naozaj si Boží Syn!“ Keď sa preplavili na druhý breh, prišli do Genezaretského kraja.

Ježiš chodí po mori