/ Správy a informácie / Zosnul metropolita Amfilochije

Zosnul metropolita Amfilochije

Zosnul metropolia Amfilochije

 

Zosnul čiernohorsko-prímorský metropolita Amfilochije

Dňa 30. októbra 2020 o 8:22 ráno, v predvečer sviatku svätého Petra Cetinského, po prijatí svätého Tela a Krvi Isusa Christa, vo veku 82 rokov odovzdal svoju nesmrteľnú dušu Stvoriteľovi čiernohorsko-prímorský metropolita Amfilochije, významná osobnosť Srbskej pravoslávnej cirkvi a duchovný vodca pravoslávneho ľudu v Čiernej Hore.

Súčasný srbský patriarcha Irinej povedal: „Dnešný deň je jedným z najsmutnejších pre našu Cirkev. Veľká strata a veľký žiaľ. Do večnosti odišiel veľmi dobrý človek a vynikajúci teológ. Dnes náš národ prišiel o veľkú osobnosť.“

Zosnulý metropolita Amfilochije bol v piatok 30. októbra 2020 prevezený z Podgorice do monastiera Cetinje, kde sa slúžila panychída za jeho nesmrteľnú dušu. V sobotu 31. októbra 2020 bude prevezený do katedrálneho chrámu Christovho Zmŕtvychvstania v Podgorici, kde sa s ním prídu rozlúčiť kresťania z Čiernej Hory aj zo zahraničia. V nedeľu 1. novembra 2020 bude po svätej liturgii pochovaný srbským patriarchom Irinejom za účasti ďalších biskupov, duchovenstva a veriacich v krypte katedrálneho chrámu v Podgorici, ako si to želal.

Nech Boh dá svojmu služobníkovi, metropolitovi Amfilochijovi, večné odpočinutie vo svojom Kráľovstve.

Blažennyj pokoj i vičnaja pamjať!

 

Životopis čiernohorsko-prímorského metropolitu Amfilochija

Čiernohorsko-prímorský metropolita Amfilochije Radovič sa narodil 7. januára 1938 v Dolnej Morači. Základné vzdelanie získal v monastieri Morača a teologické vzdelanie nadobudol na Teologickej fakulte v Belehrade, ktorú ukončil v roku 1962. Ďalšie vzdelanie získal na univerzitách Berne a Ríme, kde študoval do roku 1965.

Významný vplyv na jeho duchovné formovanie mal svätý Justín Popovič a tiež svätý Paisij Svätohorský.

V rokoch 1965 – 1972 žil v Grécku, kde prijal mníšstvo a stal sa jeromníchom. Počas tohto obdobia na univerzite v Aténach obhájil dizertačnú prácu o svätom Gregorovi Palamovi, ktorá upútala pozornosť vtedajšej európskej teologickej verejnosti.

Po roku strávenom na Svätej Hore Atos sa stal učiteľom na Pravoslávnom teologickom inštitúte svätého Sergeja v Paríži. V roku 1976 sa stal docentom a následne profesorom na Katedre pravoslávnej pedagogiky (katechetiky) Teologickej fakulty svätého Jána Teológa v Belehrade (neskôr Pravoslávnej teologickej fakulty Univerzity v Belehrade). Počas dvoch volebných období pôsobil ako dekan fakulty.

Za jeho duchovný a teologický prínos mu boli udelené čestné doktoráty honoris causa Moskovskou duchovnou akadémiou v roku 2003, Teologickým inštitútom Bieloruskej štátnej univerzity v Minsku v roku 2008, Pravoslávnym teologickým inštitútom svätého Sergeja v Paríži v roku 2012 a Sankt-Peterburskou duchovnou akadémiou v roku 2014.

V roku 2001 si v Moskovskom Kremli za prítomnosti takmer štyroch tisíc vážených hostí slávnostne prevzal Rád Lomonosova, ktorý mu za jeho celoživotné dielo udelil Národný výbor pre štátne vyznamenania Ruskej federácie.

Plynule rozprával grécky, rusky, taliansky, nemecky a francúzsky a tiež ovládal starogrécky, latinský a cirkevnoslovanský jazyk.

Okrem teológie a filozofie sa zaoberal aj prekladateľskou činnosťou a písaním básní.

Metropolita Amfilochije sa aktívne podieľal na novom preklade Svätého Písma Starej a Novej zmluvy do srbského jazyka iniciovanom Srbskou pravoslávnou cirkvou v rokoch 2011 a 2012. Do tejto iniciatívy prispel svojimi prekladmi ôsmich starozákonných kníh.

 

Biskupská služba

V máji 1985 ho Svätá synoda Srbskej pravoslávnej cirkvi zvolila za banátskeho biskupa. Biskupskú chirotóniu z rúk srbského patriarchu Germana prijal 16. júna 1985 v katedrálnom chráme v Belehrade.

Rozhodnutím Svätej synody Srbskej pravoslávnej cirkvi bol v decembri 1990 vybraný za  čiernohorsko-prímorského metropolitu so sídlom v meste Cetinje. Srbský patriarcha Pavle ho v cetinjskom monastieri na túto katedru intronizoval 30. decembra 1990.

Po zosnutí patriarchu Pavla 16. novembra 2009 sa stal dočasným správcom Patriaršieho trónu a túto funkciu zastával až do 22. januára 2010, keď bol za nového srbského patriarchu zvolený Irinej.

Metropolita Amfilochije bol až do svojho zosnutia tiež správcom eparchie pre Buenos Aires a Centrálnu a Južnú Ameriku, ktorá bola vytvorená na jeho podnet v máji roku 2011.

 

Obnova pravoslávia v Čiernej Hore

 Po ustanovení na čiernohorsko-prímorskú katedru sa metropolita Amfilochije ujal obnovy pravoslávia v Čiernej Hore, ktoré bolo po päťdesiatich rokoch komunistického režimu vo veľmi zlom stave. Väčšina chrámov a monastierov bola opustených a eparchia mala minimum kňazov.

Vladyka Amfilochije s podporou kňazov i veriacich začal rekonštruovať a budovať nové chrámy a monastiere. Na začiatku 90. rokov minulého storočia sa veľká časť čiernohorského národa vrátila do Pravoslávnej cirkvi, čo spolu s modlitbami a dušpastierskou činnosťou metropolitu Amfilochija vytvorilo priaznivé podmienky pre materiálnu aj duchovnú obnovu Čiernej Hory. Po celej krajine, od mora až do hôr, z popola vstával jeden oltár za druhým.

Na jeho návrh Svätá synoda Srbskej pravoslávnej cirkvi v roku 2000 obnovila starodávnu budimljanskú eparchiu a jej vedením poverila Joanikija Mičoviča s titulom biskupa budimljansko-nikšičského.

Vrcholom tejto obnovy pravoslávia bolo posvätenie katedrálneho chrámu Christovho Zmŕtvychvstania v hlavnom meste Podgorica dňa 7. októbra 2013, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia všetkých miestnych pravoslávnych Cirkví na čele s konštantínopolským patriarchom Bartolomejom, moskovským patriarchom Kirilom a srbským patriarchom Irinejom, ako aj predstavitelia iných kresťanských cirkví a ďalších náboženstiev.

Počas svojho pôsobenia metropolita Amfilochije s Božou pomocou obnovil viac než 650 chrámov, monastierov a iných cirkevných budov a pamiatok. Obdobie jeho pôsobenia na tróne svätého Petra Cetinského je jedným zo zlatých období Čiernej Hory.

Nevídaným zázrakom je obnova mníšstva i duchovenstva, ktoré zdecimovala II. svetová vojna a povojnové časy, kedy protikresťanská deštruktívna ideológia umučila viac než sto kňazov, teda takmer dve tretiny predvojnového duchovenstva v Čiernej Hore, na čele so svätým mučeníkom metropolitom Joanikijom Lipovcom. Metropolita Amfilochije sa počas svojej tridsaťročnej biskupskej služby usilovne snažil, aby v celej krajine nezostalo ani jedno mesto alebo väčšia dedina bez kňaza.

V roku 1992 bola obnovená Teologická škola v Cetinji, najstaršia a podľa mnohých názorov aj najlepšia vzdelávacia inštitúcia v celej histórii Čiernej Hory, zatvorená komunistami v roku 1945, a veľmi rýchlo sa stala jedným zo základných pilierov duchovného znovuzrodenia krajiny. Okrem toho metropolita Amfilochije v Cetinji založil Vydavateľsko-informačný ústav Svetigora a popri časopise Svetigora začal vydávať mnoho kníh srbských, ruských, gréckych, francúzskych a amerických teológov a filozofov, preklady svätootcovských textov, duchovné poučenia gréckych a ruských starcov i ďalšie diela historického a kultúrneho významu. Od roku 1998 je v prevádzke aj Rádio Svetigora, ktoré neskôr doplnila informačná agentúra Svetigora-press, aby objektívne a pravdivo informovala o cirkevných udalostiach v Čiernej Hore a celom pravoslávnom svete.

Na účely pozdvihnutia duchovného povedomia a cirkevného života metropolita Amfilochije inicioval založenie mnohých cirkevných zborov, duchovných centier a knižníc, ako aj filantropických ústavov.

Rok 2020 bol pre pravoslávie v Čiernej Hore zvlášť náročný. Čiernohorský parlament v noci z 26. na 27. decembra 2019 napriek nesúhlasu časti poslancov prijal tzv. Zákon o slobode vierovyznania, ktorého účelom namiesto poskytnutia slobody vierovyznania bolo zbaviť Pravoslávnu cirkev v krajine všetkého hnuteľného majetku. Metropolita Amfilochije spolu s ostatnými biskupmi, kňazmi, mníchmi a veriacimi stál na čele pokojných modlitebných sprievodov pod heslom Nedamo svetinje!, ktoré sa tiahli celou krajinou odo dňa prijatia sporného zákona až do augusta 2020. Tieto sprievody duchovenstva i veriacich s ikonami, sviecami a modlitbami sa konali vo všetkých mestách krajiny každý večer po dobu viac než ôsmich mesiacov a ukázali silu modlitby a viery. Pravidelne sa ich zúčastňovali desaťtisíce ľudí a spoločne sa modlili v chrámoch a na námestiach. Zavŕšením týchto pokojných aktivít bolo víťazstvo pro-kresťanskej a pro-cirkevnej opozície v riadnych parlamentných voľbách 30. augusta 2020 po uplynutí štandardného volebného obdobia predošlej vlády.

Všetci pravoslávni kresťania v Čiernej Hore majú metropolitu Amfilochija vo veľkej úcte a za jeho dobrotu a láskavý prístup k ľuďom ho familiárne volajú Náš Dedo.

 

Spracoval Juraj Zozuľak

 

Zdroj: https://mitropolija.com

Zosnul metropolita  Amfilochije