/ Čítanie z Evanjelia / na 5 nedeľu Veľkého pôstu. Ctihodnej Márie Egyptskej

na 5 nedeľu Veľkého pôstu. Ctihodnej Márie Egyptskej

Ctihodnej Márie Egyptskej

Čítanie z Evanjelia na 5 nedeľu Veľkého pôstu

Mk 10, 32 – 45 (zač. 47)

 Boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. Ježiš išiel pred nimi a oni tŕpli a so strachom išli za ním. Opäť vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo sa má s ním stať: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, vysmejú ho, opľujú, zbičujú a zabijú, ale po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Vtedy k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa požiadame.“ On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som pre vás urobil?“ Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“ Oni mu povedali: „Môžeme.“ Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý ja pijem, budete piť, aj krstom, ktorým som ja krstený, budete pokrstení. Ale dať sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. Dostanú to tí, pre ktorých je to pripravené.“ Keď to počuli ostatní desiati, začali sa hnevať na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami nech to tak nebude. Ale kto by sa chcel stať medzi vami veľkým, nech je vaším služobníkom. A kto by chcel byť medzi vami prvým, nech je sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.“

na 5 nedeľu Veľkého pôstu Ctihodnej Márie Egyptskej