/ Články a štúdie / Teologický základ Konštantínovej definície filozofie

Teologický základ Konštantínovej definície filozofie

Teologický základ Konštantínovej definície filozofie

 

A. Avenarius si všíma Konštantínovu zakotvenosť v byzantskej teológii a teologickom myslení, čo znamená, že bol teológom a jeho chápanie slov „pripodobnenie sa Bohu“ (ὁμοίωσις θεῷ), podobne ako u Jána Damaského, je odlišné od Platónovho. Pri hlbšej analýze tohto výrazu zistíme, že podľa Konštantína pripodobnenie sa Bohu znamená zbožštenie (θέωσις).

Je dôležité mať na zreteli, že v byzantskom myslení sa filozofia prelína s teológiou. Hoci Konštantín študoval u Fótia, humanistické prúdy nemali zásadný vplyv na jeho myslenie a zdá sa, že vo svojich filozofických úvahách dával prednosť hlbšiemu kresťanskému výkladu a opieral sa o kresťanských autorov. Je, prirodzene, možné, že Konštantín pracoval s prameňmi kresťanských i nekresťanských autorov podľa vzoru svojho učiteľa Fótia a že do istej miery mohol byť ovplyvnený humanistickými tendenciami daného obdobia. Nič to však nemení na skutočnosti, že jeho definícia filozofie mala teologický základ.

(Zdroj: www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2013/9/790-799.pdf)

 

Teologický základ Konštantínovej definície filozofie