/ Správy a informácie / Významná konferencia v Nitre

Významná konferencia v Nitre

Významná konferencia v Nitre

 

V dňoch 7. – 8. októbra 2019 sa pod záštitou veľvyslanectva Helénskej (Gréckej) republiky v Slovenskej republike a dekanky Filozofickej fakulty UKF v Nitre konala medzinárodná vedecká konferencia na tému „Hľadanie paralel medzi etickými hodnotami v Byzancii a súčasným európskym hodnotovým kontextom“. Konferenciu organizovala Katedra filozofie, Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky a Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Aristotelovou univerzitou v Tessalonikách, Patriarchálnou nadáciou pre patristické štúdiá v Tessalonikách, Gréckym inštitútom byzantských a post-byzantských štúdií v Benátkach, Centrom aristotelovských štúdií a výskumu antickej Stagiry v Grécku, Historickou a folklórnou organizáciou na Chalkidikách a Slovenským filozofickým združením pri SAV v Bratislave.

Hlavné témy konferencie, ktorá sa uskutočnila v rámci grantového projektu Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí (APVV-16-0116), sa týkali etických a kultúrnych hodnôt v Byzancii, prenášania byzantských hodnôt do slovanských krajín, súčasných európskych hodnôt, komparácie byzantských hodnôt so súčasnými hodnotami, byzantsko-slovanských vzťahov, staroslovienskeho a cirkevnoslovanského písomníctva ako súčasti európskeho kultúrneho dedičstva, problematiky eticky neutrálneho štátu a tolerancie, ako aj krízy kresťanstva v medzikultúrnom kontexte.

Konferenciu otvoril prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., ktorý privítal profesorov a docentov z Grécka, Španielska, Slovinska, Rakúska, Poľska, Ruska, Ukrajiny, Českej republiky a Slovenska. Prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. Martina Pavlíková v mene Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pozdravila účastníkov konferencie a vyzdvihla jej dôležitosť pre ďalšiu medzinárodnú vedeckú spoluprácu. Dekanka Filozofickej fakulty UKF v Nitre doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD. vo svojom príhovore upozornila na aktuálnosť témy konferencie. Chargé d’affaires a. i. ambasády Helénskej (Gréckej) republiky na Slovensku so sídlom v Bratislave, pán Nikolaos Fouyas, vyzdvihol dlhoročnú spoluprácu medzi Aristotelovou univerzitou v Tessalonikách a UKF v Nitre a ocenil aktivity prof. Jána Zozuľaka pri prehlbovaní vedeckej spolupráce s gréckymi univerzitami a pri šírení gréckej kultúry a jazyka na Slovensku.

Do dvojdňového programu konferencie bolo zaradených 37 prednášajúcich. V rámci konferencie boli prezentované dve vedecké monografie, ktoré úzko súvisia s témou konferencie. Autorkou prvej publikácie s názvom Pseudo-Dionizy a Grzegorz Palamas. Bizantyjska synteza wschodniej patrystyki (Warszawa 2018) je Agnieszka Świtkiewicz-Blandzi, spolupracovníčka Poľskej akadémie vied. Autorkou druhej publikácie s názvom Listy Nektaria, jeruzalemského patriarchu, 1650 – 1672 (Tessaloniki 2019) je Anna Karamanidou z Aristotelovej univerzity v Tessalonikach (Grécko).

 

Zdroj: www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/3418-ukf-hostila-medzinarodnu-vedecku-konferenciu

Významná konferencia v Nitre

Významná konferencia v NitreVýznamná konferencia v NitreVýznamná konferencia v NitreVýznamná konferencia v NitreVýznamná konferencia v NitreVýznamná konferencia v NitreVýznamná konferencia v Nitre