/ Svätí a starci - Reči / Božie slovo

Božie slovo

Božie slovo

 

Okrem telesnej námahy sa ctihodný Serafím venoval modlitbe mysle a srdca, študoval rôzne knihy, predovšetkým Sväté Písmo, diela svätých Otcov a liturgické texty, aby podľa možnosti čím viac napredoval v duchovnom zdokonaľovaní. Za najdôležitejšiu knihu považoval sväté Evanjelium, ktoré ustavične čítal. Asketický život, čistota srdca, rozhovor s Bohom prostredníctvom modlitby a vynikajúca znalosť Svätého Písma i duchovných kníh osvietili jeho myseľ takým svetlom, že jasne chápal hlbší zmysel Božích slov, ktoré celou dušou prežíval.

V pustovni si ustanovil pravidlo každý deň čítať niekoľko kapitol z Evanjelia, Skutkov apoštolských, listov apoštola Pavla i ďalších apoštolov. Neskôr hovoril:

Dušu je potrebné kŕmiť Božím slovom, pretože Božie slovo je anjelský chlieb, ktorým sa kŕmia duše hladné po Bohu. Človek by mal študovať predovšetkým Novú zmluvu a Žalmy. Čítaním Svätého Písma sa osvecuje myseľ človeka a dochádza k jeho premene. Máme študovať tak, aby sme doslova plávali v Božom zákone a pod jeho vedením musíme usporiadať celý svoj život. Je veľmi užitočné, keď človek študuje Božie slovo a vniká do obsahu celej Biblie. Za takúto snahu v spojení s ďalšími dobrými skutkami Boh zo svojho veľkého milosrdenstva neopustí človeka, ale dá mu dar pochopiť Sväté Písmo.“

 

Prevzaté z knihy: ZOZUĽAK, J.: Ctihodný Serafim Sarovský. Užgorod 2009.

Božie slovo