/ Svätí a starci - Reči / O Pasche

O Pasche

O Pasche

 

To on je ten, ktorý zostúpil z nebies na zem kvôli trpiacemu, toho si obliekol v lone a ako človek prišiel na svet, prijal utrpenie toho, kto trpel, a prostredníctvom tela, podrobeného utrpením, zničil utrpenie tela, a Duchom, ktorý nemôže zomrieť, zabil smrť zabíjajúcu človeka. On sám totiž, privedený ako baránok a zabitý ako ovca, nás vyslobodil z otroctva sveta ako z egyptskej krajiny, a vyslobodil nás z otroctva diabla ako z ruky faraóna, a označil naše duše svojím vlastným Duchom a údy nášho tela svojou vlastnou krvou. To je ten, ktorý obliekol smrť do hanby a diabla uvrhol do smútku rovnako, ako Mojžiš faraóna. To je ten, ktorý zasadil ranu neprávosti a nespravodlivosť zbavil potomstva rovnako, ako Mojžiš Egypt. To je ten, ktorý nás vyviedol z otroctva. Nepoškuľujme už viac po otroctve v Egypte, pretože Christos vstal z mŕtvych, ale zostávajme vo svetle života, pretože Christos vstal z mŕtvych k slobode, z tmy k svetlu, zo smrti k životu, z tyranie do večného kráľovstva, a učinil nás novým kňazstvom a zvláštnym ľudom na veky.

 

Meliton Sardský

O Pasche