/ Svätí a starci - Reči / Kázeň k sviatku Christovho narodenia

Kázeň k sviatku Christovho narodenia

Kázeň k sviatku Christovho narodenia

 

V kázni svätého Jána Zlatoústeho Na sviatok narodenia Spasiteľa Isusa Christa, prednesenej v Antiochii koncom 4. storočia na sviatok Christovho narodenia, si môžeme prečítať o tajomstve vtelenia Božieho Syna a vysvetlenie veľkolepého plánu Božej ikonómie. Svätý hierarcha porovnáva udalosti Starej zmluvy s udalosťami Novej zmluvy a ukazuje, že hoci Židia vedeli o vtelení Pána, predsa Ho neprijali. A tak nielen oni, ale všetci, ktorí počas dlhých storočí neuverili tejto udalosti, ukázali sa ako nevďační voči nášmu Dobrodincovi a Spasiteľovi.

Reč Jána Zlatoústeho s nadšeným slávnostným štýlom, so systematickou argumentáciou Svätého Písma, s množstvom dôkazov a s teologickou jasnosťou potešuje, presvedčuje, nadchýna a dojíma každého kresťana.

Nuž, aj my spolu s týmto veľkým Otcom a Učiteľom Cirkvi, posilnení jeho zlatými slovami, kráčajme k jaskyni, ktorá prijala Boha a pokloňme sa Bohočloveku, ktorý je zabalený v plienkach pre našu spásu.

 

Monastier Svätého Ducha

Kázeň k sviatku Christovho narodenia