/ Čítanie z Evanjelia / Bohatstvo a večný život

Bohatstvo a večný život

Bohatstvo a večný život

Čítanie z Evanjelia na 12. nedeľu

 

Mt 19, 16 – 26 (zač. 79)

 

Tu k nemu ktosi pristúpil a povedal: „Dobrý učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ On mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, len jediný Boh. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania!“ Opýtal sa ho: „Ktoré?“ Ježiš povedal: „Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, cti otca i matku a miluj svojho blížneho ako seba samého.“ Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Čo mi ešte chýba?“ Ježiš mu povedal: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Poď a nasleduj ma.“ Keď mladík počul túto reč, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ozaj, hovorím vám, že bohatý ťažko vojde do Nebeského kráľovstva. Opäť vám hovorím: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva.“ Keď to počuli Jeho učeníci, veľmi sa divili a hovorili: „Kto potom môže byť zachránený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Pre ľudí je to nemožné, ale pre Boha je všetko možné.“

Bohatstvo a večný život