/ Čítanie z Evanjelia / Zmŕtvychvstanie Isusa Christa

Zmŕtvychvstanie Isusa Christa

Zmŕtvychvstanie Isusa Christa

Čítanie z Evanjelia na Paschu

Jn 1, 1 – 17 (zač. 1)

 

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo s Bohom a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku s Bohom. Všetko bolo stvorené prostredníctvom neho a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Boh poslal človeka menom Ján. Prišiel ako svedok svedčiť o svetle, aby prostredníctvom neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, ale prišiel svedčiť o svetle. Bolo to pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete a svet bol stvorený prostredníctvom neho, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi, tým, ktorí sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami, a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný blahodati a pravdy. Ján o ňom svedčil a volal: „To je ten, o ktorom som povedal: Ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“ Z jeho plnosti sme my všetci prijali, blahodať za blahodaťou. Lebo zákon bol daný prostredníctvom Mojžiša, ale blahodať a pravda prišli prostredníctvom Ježiša Krista.

Zmŕtvychvstanie Isusa Christa