/ Správy a informácie / Konferencia o etických hodnotách v Byzancii

Konferencia o etických hodnotách v Byzancii

 

Konferencia o etických hodnotách v Byzancii

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta

(Katedra filozofie, Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda)

Aristotelova univerzita v Tessalonikách

Patriarchálna nadácia pre patristické štúdiá v Tessalonikách

Grécky inštitút byzantských a post-byzantských štúdií v Benátkach

Centrum aristotelovských štúdií a výskumu antickej Stagiry

Historická a folklórna organizácia na Chalkidikách

Slovenské filozofické združenie pri SAV

 

 

vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

 

 

Hľadanie paralel medzi etickými hodnotami v Byzancii a súčasným európskym hodnotovým kontextom

 

v dňoch 7. – 8. októbra 2019

 

pod záštitou veľvyslanectva Helénskej (Gréckej) republiky v SR

a

dekanky Filozofickej fakulty UKF v Nitre

 

 

Témy:

Etické a kultúrne hodnoty v Byzancii

Prenášanie byzantských hodnôt do slovanských krajín

Súčasné európske hodnoty

Komparácia byzantských hodnôt so súčasnými hodnotami

Byzantsko-slovanské vzťahy

Staroslovienske a cirkevnoslovanské písomníctvo ako súčasť európskeho kultúrneho dedičstva

Problematika eticky neutrálneho štátu a tolerancie

Kríza kresťanstva v medzikultúrnom kontexte

 

 

(Zdroj: www.ukm.ff.ukf.sk)

Konferencia o etických hodnotách v Byzancii

 

[gview file=”https://www.pravoslavnekrestanstvo.sk/wp-content/uploads/2019/06/Konferencia-o-etických-hodnotách-v-Byzancii-1.pdf”]