/ Správy a informácie / Profesor Ján Zozuľak

Profesor Ján Zozuľak

 

 

Profesor Ján Zozuľak

 

Prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD. pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Špecializuje sa na byzantskú filozofiu, byzantskú antropológiu, patrológiu, etiku a grécky jazyk. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pokračoval v štúdiu gréckeho jazyka na Filozofickej fakulte Národnej a Kapodistriasovej univerzity v Aténach (Grécko) a pod vedením profesora Styliana Papadopoulosa, popredného svetového patrológa, absolvoval doktorandské štúdium na Teologickej fakulte tej istej univerzity. Získal osvedčenie Ministerstva školstva Gréckej republiky o znalosti gréckeho jazyka v najvyššom 4. stupni a ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky bol vymenovaný za tlmočníka gréckeho jazyka. Zostavil a vydal prvú gramatiku novogréčtiny pre Slovákov Učíme sa novogrécky jazyk. Eláte na gnorísoume ti neoellinikí glóssa. Prešov, 2007. ISBN 978-80-969645-6-7 a prvý Grécko-slovenský a slovensko-grécky slovník. Prešov: Vydavateľstvo Datapress, 2011. ISBN 978-80-967289-7-8.

V roku 2023 mu prezidentka Helénskej (Gréckej) republiky udelila vysoké štátne vyznamenanie Grand Commander of Order of the Phoenix (gr. Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος) za mimoriadne zásluhy pri šírení gréckeho jazyka a kultúry a posilňovanie medzinárodného postavenia Grécka. Okrem toho získal aj ďalšie domáce a zahraničné ocenenia: Čestný diplom od primátora Kalymnosu (Grécko) za veľký prínos pri šírení gréckeho jazyka a gréckej kultúry na Univerzite (2008), Rád svätých Cyrila a Metoda (2010), Prémiu Fondu Jeho Svätosti patriarchu Alexija II. (2011), Cenu rektora za najlepšiu monografickú prácu (2005), Cenu rektora za publikáciu Grécko-slovenský a slovensko-grécky slovník (2011), Prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za dielo Byzantská filozofia (2017), Cenu rektora za vedeckú a umeleckú činnosť za monografické dielo Byzantská filozofia (2017) a ďalšie.

Profesor Ján Zozuľak je medzinárodne vedecky etablovanou osobnosťou s významnou tvorivou a publikačnou činnosťou. Pedagogicky a vedecky sa zameriava na byzantské filozofické a teologické myslenie autorov v grécky hovoriacom prostredí Východorímskej (Byzantskej) ríše. Dlhoročne sa venuje vedeckej práci s gréckymi originálmi textov byzantských mysliteľov, prekladu gréckych textov, analýze filozofických a teologických pojmov, antropologickým a etickým otázkam. Na základe štúdia pôvodných gréckych prameňov analyzuje pokračovanie antickej filozofie v dielach byzantských mysliteľov. Je autorom viacerých publikácií a úspešným riešiteľom mnohých domácich i zahraničných projektov.

Na pozvanie zahraničných univerzít prednášal na Aristotelovej univerzite v Tessalonikách, Grécko (2001, 2005, 2009, 2012, 2014), na Národnej a Kapodistriasovej univerzite v Aténach, Grécko (2003, 2019), na Macedónskej univerzite v Tessalonikách, Grécko (2016), na univerzite v Patre, Grécko (2018). Ďalej prednášal na Karlovej univerzite v Prahe (2007, 2018, 2023), na Cyperskej univerzite v Nicósii (2013), na Univerzite v Maribore, Slovinsko (2015), na Federal State Autonomous Educational University v Perme, Ruská federácia (2019) a na Sliezskej technickej univerzite v Zabrze, Poľsko (2019, 2023). V rámci medzinárodných projektov sa zúčastnil na mobilitách a vedeckých pobytoch v Tessalonikách, Grécko (2010, 2014, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022), Bilbau, Španielsko (2011), Drobeta Turnu Severin, Rumunsko (2011), Bruseli (2011), Kortrijku (2010, 2011) a Gente (2011), Belgicko, Istanbule, Turecko (2015), Birminghame, Veľká Británia (2015), Granade, Malage a Seville, Španielsko (2017, 2019), Gorzowie Wielkopolskim, Poľsko (2019) a Perme, Ruská federácia (2019). V rámci vzdelávacieho programu výučby gréckeho jazyka a gréckej, európskej a celosvetovej kultúry bol pozvaný prednášať do Atén a na ostrov Kalymnos v Grécku (2000, 2005, 2006, 2008, 2012, 2019).

Pod jeho vedením boli zorganizované mnohé vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou. V rámci medzinárodných kontaktov nadviazal spoluprácu s mnohými pedagógmi a výskumníkmi v rôznych krajinách Európy a podieľal sa na uzatváraní viacerých bilaterálnych dohôd podporujúcich medzinárodnú spoluprácu medzi slovenskými univerzitami a inštitúciami v Európe i mimo Európy.

Zúčastnil sa mnohých zahraničných vedeckých konferencií (spolu 71) v Aténach (Grécko), na Kréte (Grécko), Alexandrupolise (Grécko), Budapešti (Maďarsko), Klisure (Bulharsko), Veliko Trnovo (Bulharsko), Kykkos (Cyprus), Bruseli (Belgicko), Luxemburgu (Luxembursko), Istanbule (Turecko), Tessalonikách (Grécko), Ostrave (Česká republika), Belehrade (Srbsko), Bukurešti (Rumunsko), Thive (Grécko), Varšave (Poľsko), Chevetogne (Belgicko), Jeruzaleme (Izrael), Minsku (Bielorusko), Varne (Bulharsko), Izmire (Turecko), Rodose (Grécko), Prahe (Česká republika), Gumenisi (Grécko), Paríži (Francúzsko), Gorliciach (Poľsko), Antalyi (Turecko), Brugge (Belgicko), Drobeta Turnu Severin (Rumunsko), Viedni (Rakúsko), Dubrovníku (Chorvátsko), Tbilisi (Gruzínsko), Girone (Španielsko), Wisle (Poľsko), Bukowine Tatrzańskej (Poľsko), Starom Měste u Uherského Hradiště (Česká republika), Gorzowe Wielkopolskim (Poľsko) a Olsztyne (Poľsko). Zúčastnil sa tiež mnohých domácich konferencií (spolu 51).

Ján Zozuľak je autorom monografií, štúdií, vedeckých a odborných článkov publikovaných v domácich i zahraničných vydavateľstvách. K jeho najvýznamnejším prácam patria:

 

Monografie:

 

ZOZUĽAK, J. Filozofia, teológia, jazyk. Prešov: Prešovská univerzita, 2005. ISBN 80-8068-352-2.

ZOZUĽAK, J. Byzantská filozofia. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-640-8.

ZOZUĽAK, J. Inquiries into Byzantine Philosophy. Berlin: Peter Lang, 2018, 244 s. ISBN 978-3-631-74857-2.

ЗОЗУЛЯК, Я. Византийская философия. Санкт-Петербург: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2022, 240 s. ISBN 978-5-86007-984-7.

 

Štúdie anglické:

 

ZOZUĽAK, J. Interaction of Philosophy and Natural Sciences in Byzantine Empire. In Communications: Scientific Letters of the University of Zilina, Vol. 20, no. 1A (2018), pp. 8 – 15.

http://www3.uniza.sk/komunikacie/archiv/2018/1a/1a_2018en.pdf

 

ZOZUĽAK, J. – VALČO, M. Byzantine Philosophy of the Person and its Theological Implications, 2018. In Bogoslovni Vestnik, Vol. 78, no. 4 (2018), pp. 1037 – 1049.

https://www.researchgate.net/publication/330688785_Byzantine_Philosophy_of_the_Person_and_its_Theological_Implications

 

KUZIOR, A. – ZOZUĽAK, J. Adaptation of the Idea of Phronesis in Contemporary Approach to Innovation. In Management Systems in Production Engineering, Vol. 27, no. 2 (2019), pp. 84 – 87.

https://www.researchgate.net/publication/333753674_Adaptation_of_the_Idea_of_Phronesis_in_Contemporary_Approach_to_Innovation

 

ZOZUĽAK, J. Philosophical, anthropological and axiological aspects of Constantine’s definition of philosophy. In Ethics and Bioethics (in Central Europe). Vol. 11, no 1 – 2 (2021), pp. 14 – 22.

https://www.sciendo.com/article/10.2478/ebce-2021-0002

 

ZOZUĽAK, J. The Influence of Greek Spirituality on Russian Culture. In Religions. Vol. 12, no 7 (2021), pp. 1 – 13.

https://www.mdpi.com/2077-1444/12/7/455

 

ZOZUĽAK, J. Ethical Reflections on Self-Sacrifice in Russian Monasticism. In Quaestio Rossica. Vol. 9, no 4 (2021), pp. 1226 – 1240.

https://qr.urfu.ru/ojs/index.php/qr/article/view/qr.636

 

ZOZUĽAK, J. Monastic identity of Constantine the Philosopher and Methodius and the First Slavic Translations of Ascetic Texts. In Constantine’s Letters. Vol. 15, no. 1 (2022), pp. 3 – 10.

http://www.constantinesletters.ukf.sk/images/issues/2022_v15_iss1/CL_v15_iss1_003to010.pdf

 

ZOZUĽAK, J. – ZOZUĽAKOVÁ, V. Ethical and Ecological Dilemmas of Environmental Protection. In Management Systems in Production Engineering, Vol. 30, no. 3 (2022), pp. 282 – 290.

https://www.sciendo.com/article/10.2478/mspe-2022-0036

 

Štúdie slovenské:

 

ZOZUĽAK, J. Výskum byzantskej filozofie a jej prieniku na Veľkú Moravu. Pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Konštantína (Cyrila) a Metoda. In Filozofia. Roč. 68, č. 9, s. 790 – 799.

http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2013/9/790-799.pdf

 

ZOZUĽAK, J. Historické pozadie vzniku byzantskej filozofie. In Konštantínove listy. Roč. 9, č. 1, s. 110 – 118.

http://www.constantinesletters.ukf.sk/images/issues/2016_v9_iss1/CL_v9_iss1_110to118.pdf

 

ZOZUĽAK, J. Štúdium byzantskej filozofie v Európe a na Slovensku. In Konštantínove listy. Roč. 10, č. 1, s. 3 – 11.

http://www.constantinesletters.ukf.sk/images/issues/2017_v10_iss1/CL_v10_iss1_03to11.pdf

 

ZOZUĽAK, J. Zdroj hodnôt v kultúrnom živote Slovanov. In Konštantínove Listy. Roč. 12, č. 1, s. 13 – 21.

http://www.constantinesletters.ukf.sk/images/issues/2019_v12_iss1/CL_v12_iss1_013to021.pdf

 

ZOZUĽAK, J. Nikolaj Kavásilas a kríza byzantskej spoločnosti v 14. storočí. In Konštantínove listy. Roč. 13, č. 2, s. 89 – 98.

http://www.constantinesletters.ukf.sk/images/issues/2020_v13_iss2/CL_v13_iss2_089to098.pdf

 

 

Pravoslávne kresťanstvo

Profesor Ján Zozuľak