/ Čítanie z Evanjelia / Uzdravenie ochrnutého

Uzdravenie ochrnutého

Uzdravenie ochrnutého

Čítanie z Evanjelia na 6. nedeľu

 

Mt 9, 1 – 8 (zač. 29)

A keď nastúpil na loď, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. Priniesli k Nemu ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Neboj sa, dieťa, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha.“ Ježiš poznal ich myšlienky a povedal: „Prečo zle zmýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň a choď? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi. Vtedy povedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ A on vstal a odišiel domov. 8Keď to zástupy videli, divili sa a oslavovali Boha, ktorý dal ľuďom takúto moc.

Uzdravenie ochrnutého