/ Svätí a starci / Poučenie Serafima Sarovského o Bohu

Poučenie Serafima Sarovského o Bohu

 Poučenie Serafima Sarovského o Bohu

Boh je oheň, ktorý zohrieva a rozpaľuje srdce. Keď cí­ti­me vo svojom srdci chlad, prizývajme Pána, aby nás prišiel zoh­riať. On príde a vdýchne nám lásku k Nemu i k blížnemu.

Otcovia hovorili: Hľadaj Pána, ale nepátraj zvedavo, kde sa nachádza. Tam, kde sa nachádza Boh, neexistuje zlo. Všet­ko, čo pochádza od Boha, je pokojné a užitočné a toto vedie človeka k sebakontrole a pokore.

Boh zjavuje svoju ľudomilnosť nielen keď konáme dobro, ale aj keď Ho urážame a rozčuľujeme svojimi hriechmi. Ako zhovievavo znáša naše poklesky!

Boh je nepochybne spravodlivý, ale obvykle Jeho spra­vodlivosť nie je viditeľná v našom živote. Dávid Ho nazval spravodlivým sudcom. Boží Syn nám ukázal, že Boh je viac dobrý a milosrdný. Hoci sme hriešni, prišiel a bol za nás ukri­žovaný!

Čím viac človek postupuje k cnosti, tým viac kráča po stopách Pána, ktorý mu v budúcom veku odhalí svoju tvár. Spravodliví počas svojho života na tejto zemi Ho vidia ako v zrkadle. V budúcom živote Ho však uvidia presne takého, aký je.

Keď nespoznáš Boha, nebudeš Ho môcť milovať. Aby si Ho miloval, musíš Ho spoznať, pretože poznanie Boha pred­chádza Jeho láske.

Keď si najedený, nerozmýšľaj o Božích dielach. Ako mô­žeš s plným žalúdkom odhaľovať Božie tajomstvá?

Prevzaté z knihy: ZOZUĽAK, J.: Ctihodný Serafim Sarovský. Užgorod 2009.

 

Poučenie Serafima Sarovského o Bohu